سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیرحامد رضائی – دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)

چکیده:

به هرصورت مقایسه تاریخ با نظریه موج های تافلر بیانگر این می باشد که به طور کلی در هر موج دست کم یک بار ، نظریه جهانی شدن به طرز گسترده ای ارایه شده است و تلاشهایی در جهت به کار انداختن آن صورت گرفته است. در جهان نوین برای بررسی جهانی شدن و تجارت جهانی می توان سه سطح کلی در نظر گرفت. در بررسی دو سطح جهانی و بین المللی در رابطه با نقش اخلاق در جهانی شدن و یا به عبارت دیگر جهانی شدن اخلاقی، به بررسی گفته ها و نظریه های برخی از صاحبنظران معارض از جمله ژوزف استیگلیتزو فیونا رابینسونکه به طور عمده بر پایه نظریه راولعنوان شده اند، پرداخته می شود و با استفاده از این نظرات بر اهمیت رعایت اخلاق جهانی شدن در سطح سازمانی تاکید می گردد.به منظور بررسی سطح سازمانی، با بهره گیری از نظرات برخی از صاحبنظران مسایل اخلاقی سازمانی مانند جیم بناچهو مقایسه این نظرات با فرمول کامیابی جهانی ارایه شده توسط مایکل مارکواردو نگرش های اصلی بازاریابی به ضرورت تقویت و گسترش تحقیق و توسعهبرای رقابت جهانی سازمان هاو همچنین ضرورت در نظرگرفتن مبانی اخلاقی برای سرآمد شدن سازمان ها پرداخته می شود و بر این نکته تاکید می گرددکه تحقیق و توسعه در چارچوب نگرش بازاریابی اجتماعی به عنوان نگرش کاربردی مفهوم اقتصاد جهانی پایدار، پیش نیاز اخلاقی جهانی شدن می باشد و از طرف دیگر منجر به جهانی شدن اخلاقی می گردد.