سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر توکلی – دانشیار اقتصاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
اعظم دانش – کارشناس ارشد برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی دانشکده صنایع و مرکز برنام

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تکنولوزی(تحقیق و توسعه) بر بهره بری نیروی کار در ایران است. سه شاخص تحقیق و توسعه ( R&D) به عنوان معیارهای تکنولوژی مورد استفادهقرار می گیرد. علاوه بر متغیر R&D، دو نهاده نیروی کار وسرمایه در تابع تولید مورد بهره برداری قرار گرفته است. از تابع تولید کاب-داگلاس ، بابازده ثابت نسبت به مقیاس، و داده ها سالانه از ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۱ جهت بررسی استفاده شده است.نتایج تحقیق تاثیر مثبت تحقیق و توسعه را بر بهره بری نشان می دهد به طوری که با تغییر R&D به میزان ۱۰ درصد بهره بری نیروی کار تامیزان ۰/۸ درصد تغییر می کند. این میزان تاثیر تکنولوژی بر رشد و تولید کشور رقم قابل توجهی است.