سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید محسنی – لیسانس مدیریت بازرگانی

چکیده:

علم یک جزء از اجزاء زیر بنایی جامعه است و هیچ جامعه ای بدون این جزء اصلی نمی تواند از فقر رهایی یابد. علم چیست؟ علم آگاهی یافتن از روابط موجود یا قوانین قابل کشفدرحوزه های مختلف زندگی بشر یا اجزای جهان هستی است و بدین ترتیب دانشمند کسی است که به عنوان جانشین خداوند در جامعه و خلقت فعالیت می کند و به خرد خداوند نزدیک می شود. گالیله گفته بود که علم ترکیبی از شهود تخیل و مداومت است.
اما در تعریف وی تجربه که مهمترین عنصر کار علمی است از قلم افتاد. بنابراین علم ترکیبی از شهود، تخیل، مداومت و تجربه است.
مهمترین کار یک متفکر و دانشمند، تحقیق است. چنانچه تحقیق های انجام شده در طراحی ساختار جامعه نقش داشته باشد، سبب رسیدن به توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده و این حرکت مهم خود سبب انتقال به مرحله بعدی این حرکت دیالکتیکی یعنی رقابت پذیری می شود. چنانچه بخواهیم آن را از دیدگاه ملی مورد بررسی قرار دهیم باید به شرایط جوامع و فعالیت آنان توجه کنیم تا مشخص شود در این رقابت چه جوامعی پیش می افتند و کدام جوامع نفس نفس زنان در انتهای سایر جوامع به خط پایان هم نمی رسند . هر جامعه ای برای قرار گرفتن در میان ستارگان یا برترین ها یا جوامعی که بهتر و مفیدتر بوده اند و نقش محوری در حرکت های جهانی داشته اند به مقداری پتانسیل و انرژی نیاز دارند تا بتواند حرکت کند و نه تنها برای حرکت و ادامه حرکت به انرژی نیاز دارد، بلکه لازم است که انرژی های ضروری را در اولویت قرار دهد، آن ها را در طول زمان تقسیم کند، دست به تخلیه انرژی موجود خود نزند و به حفظ و مداومت آن نیز بپردازد. هر تحقیقی دارای یک مقدمه و مراحل انجام کار است که باید رعایت شود.