سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا محسن پور – شرکت توزیع نیروی برق شیراز، ایران

چکیده:

خشنودی و رضایت از شعل موضوعی استکه تا حدود زیادی مربوط به برداشتهای شخصی از شعل می شود و نمی توان بطور مطلق و مستقل درباره آن اظهار نظر کرد. کسی که از شغل خود رضایتی ندارد باید علت آن را پیداکرد.
عوامل متفاوتی در شرایط مختلف بر رضایت شغل اثر میگذارند مانند: همکاران جدید، شرایط اقتصادی، فقدان تلاش، تنوع در شغل، تحصیل شاغلان، فقدان نظام ارزشیابی و قدرشناسی ، تجدیدنظر درمحتوی شغل، غنی سازی شغل، توسعه شغل، چرخش شغل، رعایت تناسب شغل و شاغل و ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان، نمونه هایی از شیوه های رویارویی با نارضایتی شغلی به شمار میرود.به این دلیل است که محققان رفتار سازمانی به اندازه گیری صحیح رضایت شغلی و درک آثار آن در محل کار علاقه مندند.
در این تحقیق که مطالعه بر روی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی پرسنل شرکت توزیع نیروی برق شیراز می باشد، ابتدا عوامل موثر بر نارضایتی شغلی شناسایی و سپس با استفاده ازجمعیت اماری (پرسنل شرکت توزیع برق شیراز) و جمعیت نمونه و تنظیم پرسشنامه، میزان تاثیر این عوامل بر روی نارضایتی شغلی پرسنل با استفاده از تکنیک های آماری و نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به منظور نتیجه گیری بهتر از این تحقیق، جمعیت نمونه بر اساس نوع تحصیل، پست سازمانی و میزان سابقه دسته بندی شده و تاثیر هر کدام از عوامل به شکل مجزا برروی دسته بندی فوق با استفاده از تحلیل واریانسو تکنیکهای اماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، مشخص شده که نارضایتی شغلی در هر دسته تاثیر پذیر از کدامیک عوامل می باشد و بدین وسیله مدیریت سازمان قادر خواهد بود.در بالا بردن رضایت پرسنل که ارتباط مستقیم با رضایت مشتری دارد تصمیم گیری مناسب اتخاذ و پرسنل را هدایت نماید.