تحقیق پس رویدادی

به تحقیق پس رویدادی تحقیق علی – مقایسه ای نیز گویند. تحقیق پس رویدادی به تحقیقی گفته میشودکه پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و وابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.

تحقیق اقدام پژوهی

اقدام پژوهی به معنی پژوهشی در عملی است. پژوهشی در عمل نوعی از مطالعه و بررسی است که افراد برای تغییر وضعیت نامطلوب و رسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب و در نهایت بهسازی کارها در محیط شغلی شان بکار میبرند. درواقع اقدام پژوهی فرایندی تکراری است و در برگیرنده فعالیت محقق و مشارکت کنندگان است و سعی در دستیابی به واقعیت به صورت تفصیلی دارد. در اقدام پژوهی بر خلاف مطالعه موردی محقق خود به عنوان مشارکت کننده در اجرا است.

تحقیق موردی

Case در لغت به معنای مورد، نمونه، سرگذشت و حالت و واژه ی Study به معنای مطالعه، بررسی، پژوهش و تحقیق آمده است. در فارسی از Case Study با تعابیر مختلفی همچون مطالعه موردی، نمونه پژوهی، مورد پژوهی و قضیه پژوهی یاد شده است. مطالعه موردی به زبان ساده، روشی است که از منابع اطلاعاتی هرچه بیشتر برای بررسی نظام مند افراد، گروه ها، سازمانها یا رویدادها استفاده می کند. مطالعات موردی، هنگامی انجام می شوند که پژوهشگر نیازمند فهم یا تبیین یک پدیده است. تحقیق کیفی و مطالعه موردی رابرت یین که کتاب مستقلی با نام “تحقیق موردی ” ( ۱۹۸۹) نوشته است، در تعریف مطالعه موردی میگوید: مطالعه موردی، یک کاوش تجربی است، که از منابع و شواهد چندگانه برای بررسی یک پدیده موجود در زمینه واقعی اش در شرایطی که مرز بین پدیده و زمینه آن به وضوح روشن نیست، استفاده می کند. مطالعه موردی یکی از روشهای تحقیق کیفی است و با توجه به این که یکی از ویژگیهای عمده تحقیق کیفی، تمرکز آن بر مطالعه عمیق نمونه ی معانی از یک پدیده است، به همین دلیل، گاهی به پژوهش کیفی، پژوهش موردی نیز گفته میشود. اگر چه این دوروش، مترادف یکدیگر نیستند، وجود این پژوهشی موردی به عنوان یک رویکرد تخصصی از پژوهشی علمی، به ویژه به عنوان واکنشی به درک محدودیت های پژوهشی کمی تکامل یافته است. تحقیق کیفی با دادههایی سروکار دارد، که واقعیتهای مورد مطالعه را به صورت کلامی تصویری، یا امثال آن (نه کمی و عددی) نمایان کرده و مورد تحلیل قرار می دهد. این نوع تحقیق بر معنایی که افراد ذیربط (شرکت کنندگان در فرایند اجرای تحقیقی) از پدیده مورد مطالعه در ذهن دارند، تاکید دارد. تحقیق آزمایشی یا تجربی (علی) ” یکی از دقیق ترین و کارآمدترین روشهای تحقیق است که برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار میگیرد هدف این تحقیق بررسی تأثیر محرکها، روشها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک گروه آزمودنی است. از خصوصیات روش تجربی این است که ضمن دستکاری یا مداخله ” در متغیرها و کنترل ” شرایط نتایج بدست آمده را در مورد گروهی که با انتساب تصادفی انتخاب شدهاند، مورد مشاهده قرار می دهد. در این تحقیق، پژوهشگران به منظور کشف روابط علت و معلولی یک یا چند گروه را به عنوان گروه تجربی تحت شرایط خاص (متغیر مستقل) قرار می دهد و نتایج را (متغیر وابسته) با گروه و یا گروههای گواه که تحت چنان شرایطی نموده اند، مقایسه می کند. بررسی اثرات دو روش مختلف تدریس (متغیر مستقل) در پیشرفت تحصیلی (متغیر وابسته) دانشجویان دانشگاه با استفاده از گروههای تجربی و گواه، با بررسی اثرات یک برنامه آموزشی خاص نمونه هایی از تحقیقات تجربی هستند. هنگامی که انتخاب افراد تحت تجربه بصورت تصادفی ممکن نباشد و یا نتوان متغیرهای مستقل را کاملاً دستکاری و یا در آنها مداخله نمود از روش تحقیق نیمه – تجربی یا شبه تجربی استفاده می شود. اغلب تحقیقاتی که در مورد انسان و به شیوه تجربی انجام میگیرد، معمولا از نوع شبه تجربی میباشند.