تحقیق پیمایشی

در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش میپردازد. پژوهش پیمایشی به چندین دسته تقسیم می شود:

روش مقطعی : گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص، برای مثال بررسی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیلی در یک رشته خاصی.روش طولی : در پیمایش طولی، دادهها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «بررسی تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». تحقیقات تحولی که به ببر رسمہمی روندها و تحول پدیده ها در طول زمان میپردازند از این دسته هستند.روش دلفی : جهت بررسی دیدگاه های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد. مانند «بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه در باره یک طرح -جليل آموزشی».

تحقیق همبستگی

در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیر ها براساس هدف پژوهش تحلیل میگردد.درتحقیقات همبستگی اگرهدف پیش بینی متغیر های وابسته براساس متغیر های مستقل باشد به متغیروابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی یا تحقیق آزمایشی در این است که که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود: متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت در عملکرد تحلیل رگرسیون: در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساسی یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده میشود. اگر بررسی یک متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری استفاده می شود.تحليل کوواريانس: در برخی از موارد هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی های بین دو متغیر در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل معادلات ساختاری از این دسته هستند.