مقاله تحليلي از نفرين منابع نفتي و رانت جويي بر توزيع درآمد در كشورهاي منتخب نفت خيز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۵۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تحليلي از نفرين منابع نفتي و رانت جويي بر توزيع درآمد در كشورهاي منتخب نفت خيز
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفرين منابع
مقاله رانت جويي
مقاله توزيع درآمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: گلستاني ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملكرد ضعيف اقتصادي در كشورهاي داراي منابع غني طبيعي كه بعد از جنگ جهاني دوم در اين كشورها مشاهده و به آن توجه شد، «نفرين منابع» نام گرفت. اين پارادوكس و بررسي و توجيه آن، موضوع بسياري از تحقيقات انجام گرفته در دو دهه اخير بوده است. اين تحقيقات به بررسي اثر مستقيم و غيرمستقيم وفور منابع طبيعي بر روي متغيرهاي اقتصادي پرداخته اند، تا با شناسايي مسيرهاي مختلف تاثيرگذاري، راه حلي براي دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي استخراج كنند.
توزيع نابرابر درآمد، از مشخصه هايي است كه در بيش تر كشورهاي داراي منابع طبيعي و منابع نفتي مشاهده مي شود. تمركز اين تحقيق بر روي كشورهاي داراي منابع غني نفتي است و ۱۶ كشور از ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نفت خيز انتخاب شده اند. هدف، بررسي اثر درآمدهاي بالاي نفتي در كشورهاي منتخب بر روي نابرابري توزيع درآمد است. نتايج رگرسيون نشان مي دهد كه در دهه اخير درآمدهاي نفتي در كشورهاي توسعه يافته اي كه دولت كارآ دارند، سبب كاهش نابرابري توزيع درآمد و در بيش تركشورهاي داراي دولت هاي با كارايي كم تر سبب افزايش نابرابري شده است، علت اين تفاوت را مي توان در زيرساخت نهادي و قانوني كشورها و ايجاد فرصت هاي رانتجويي جستجو كرد، چنان كه در رگرسيون تخمين زده شده، متغير جانشين رانت جويي بيش ترين تاثير را بر نابرابري توزيع درآمد داراست.