مقاله تحليلي بر آرايش فضايي شهرهاي استان مازندران (باتاکيد برتکنيک هاي کمي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر آرايش فضايي شهرهاي استان مازندران (باتاکيد برتکنيک هاي کمي)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص نزديک ترين مجاورت
مقاله شاخص پراکندگي دراطراف مرکزميانه
مقاله منحني لورنز
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بردي آنامرادنژاد رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله، به منظوربررسي آرايش فضايي شهرهاي استان مازندران و عوامل موثر در آن صورت گرفته است. روش تحقيق ازنوع توصيفي- تحليلي بوده و براي تجزيه وتحليل داده ها ازتکنيک هاي کمي نظير: شاخص نزديکترين مجاورت، شاخص پراکندگي در اطراف مرکزميانه، منحني لورنز وضريب همبستگي پيرسون و براي نمايش نتايج ازنرم افزارهايي، چون Corel Draw، Spss،Excel استفاده شده است. برخي نتايج حاصله، بيانگرآن است که علي رغم توزيع نسبتا يکنواخت بارش، خاک مرغوب ودماي مناسب، بويژه در بخش جلگه اي استان، توزيع جغرافيايي شهرها ازحالت يکنواخت تبعيت نکرده وداراي حالت خوشه اي است که در اين مساله غير از عوامل طبيعي، برخي عوامل انساني، نظير: جاده هاي ترانزيتي و سياست هاي محروميت زدايي نقش مهمي داشته اند. از۵۱ شهراستان در سال ۸۵، (طي محاسباتي جداگانه ازپارامترهاي مختلف) ۳.۸۲ درصددربخش جلگه اي، ۸٫۵۶ درصد در امتداد جاده هاي ترانزيتي، ۳٫۳۱ درصددرساحل دريا و۰۱٫۴۹ درصد درامتداد رودخانه هاي استان استقراريافته بودند.