مقاله تحليلي بر ارزش هاي اجتماعي جوانان مناطق روستايي اصفهان و عوامل موثر بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۷۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر ارزش هاي اجتماعي جوانان مناطق روستايي اصفهان و عوامل موثر بر آن
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش هاي اجتماعي
مقاله روستا
مقاله جوانان
مقاله عوامل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خوراسگاني رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش ها طي فراگرد اجتماعي شدن به افراد منتقل و دروني مي شوند. ارزش ها بر نهادهاي اجتماعي اثر گذاشته، مهمترين ابزار جامعه براي برقراري انتظام اجتماعي هستند. از اين رو، نظريه پردازان توسعه، به ويژه توسعه روستايي، تحول ارزش ها و گرايش ها را شرط اساسي توسعه دانسته، بر اين اعتقادند كه مهم ترين وظيفه مجريان توسعه رخنه در رفتار اجتماعي افراد و گروه هايي است كه همكاري آنها در فراگرد توسعه اساسي است. به طور كلي، تغييرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رخ داده در كشور باعث متحول شدن نظام ارزشي جامعه روستايي گرديده است. هدف اين تحقيق، شناسايي مهمترين ارزش هاي اجتماعي جوانان روستايي و عوامل موثر بر آن است. جامعه آماري، شامل افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله ساكن مناطق روستايي استان اصفهان هستند. در انجام اين پژوهش، از دو روش اسنادي و پيمايشي استفاده شد. براي جمع آوري داده هاي ميداني تحقيق با ۵۴۴ جوان روستايي كه با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب گرديدند، مصاحبه به عمل آمد. نتايج: ۶۵٫۸ درصد جوانان روستايي از عام گرايي زيادي برخوردارند. از نظر ارجحيت جنسي براي ۸۳٫۳ درصد پاسخگويان جنسيت فرزندشان تفاوتي نمي کند. ۵۵٫۷ درصد جوانان روستايي تمايل کمي به زندگي در روستا دارند. بين خودپنداري طبقاتي و نگرش نسبت به طبقه مطلوب پاسخگويان تفاوت وجود داشته، در حالي که ۳۴٫۶ درصد آنان خود را متعلق به طبقه پايين مي دانند، ۲٫۴ درصد تعلق به اين طبقه را مطلوب ارزيابي نموده اند. ۷۵ درصد اعتقاد کمي به وجود عدالت در جامعه دارند. بيشتر از ۹۲٫۸ درصد جوانان روستايي داراي غرور ملي بوده، به ايراني بودن خود افتخار مي کنند. پاسخگويان از اعتماد کمي به دوستان خود برخوردار بوده، فقط ۲۵ درصد پاسخگويان اعتماد زيادي به دوستان خود دارند. ميانگين انگيزه پيشرفت جوانان روستايي بالاتر از حد متوسط و تقديرگرايي کمتر از حد متوسط است. رضايت از زندگي، سطح تحصيلات، شرايط اقليمي و استفاده از رسانه هاي جمعي عواملي هستند که به طور مستقيم و سن، جنسيت، وضعيت تاهل، وضعيت اقتصادي، ارتباط با مراکز شهري و قابليت دسترسي روستا به طور غيرمستقيم بر ارزش هاي اجتماعي موثر هستند.