مقاله تحليلي بر تاثير كششهاي درآمدي و قيمتي تقاضاي انرژي در مدل IWEM (با مروري بر ساختار مدل IWEM و چشم انداز آن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر تاثير كششهاي درآمدي و قيمتي تقاضاي انرژي در مدل IWEM (با مروري بر ساختار مدل IWEM و چشم انداز آن)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل جهاني IWEM
مقاله تابع تقاضاي انرژي
مقاله كشش قيمتي
مقاله كشش درآمدي
مقاله مناطق OECD
مقاله پيش بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وافي نجار داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله پس از مروري بر ساختار مدل انرژي جهاني موسسه مطالعات بين المللي انرژي و مدلها و معادلات اصلي تشكيل دهنده آن به تحليلي پيرامون كشش هاي قيمتي و درآمدي بدست آمده از مدل تقاضاي انرژي اين مدل پرداخته مي شود. مدل  IWEMيك مدل انرژي جهاني با بيش از ۴۵۰ معادله (۱۵۰ معادله تصادفي و ۳۰۰ رابطه) است كه تقاضا، عرضه و قيمت انرژي را براي تقريبا كليه كشورهاي جهان كه در قالب مناطق مختلف تقسيم بندي شده اند، تخمين و روند آنرا پيش بيني مي كند. يكي از مدلهاي اصلي سيستم IWEM مدل تقاضاي انرژي است كه شامل تقاضاي كل و تقاضاي سهم سوخت در مناطق و بخشهاي مختلف است. كششهاي قيمتي بدست آمده از معادلات تقاضاي كل انرژي حاكي از بي كششي قيمت انرژي در مناطق و بخشهاي مختلف اقتصادي دارد و اين كشش در بخشهاي حمل و نقل مناطق كمتر از دو بخش صنعت و خانگي-تجاريست. اما نتايج بدست آمده براي كشش درآمدي در بخش حمل و نقل بزرگتر از ساير بخشهاست اين مساله حاكي از آنست كه تغييرات درآمد (در اينجا توليد ناخالص داخلي مناطق) اثر بيشتري بر مصرف انرژي در اين بخش نسبت به ساير بخشها دارد. بي كشش بودن قيمت انرژي و به تبع آن نفت در بخشهاي مختلف مصرفي سبب شده است تا با توجه به ساختار مصرفي اين بخشها و امكان جايگزين سازي و پتانسيل صرفه جويي محدود، تقاضا نتواند قدرت مانور و واكنش شديدي در مقابل تغييرات افزايشي قيمت داشته باشد. به همين دليل نيز در چند سال اخير عليرغم افزايش شديد قيمت نفت تقاضا تقريبا روند عادي خود را طي كرده است. كاهش سطح ذخيره سازيهاي كشورهاي OECD و ظرفيت مازاد اوپك دو عامل مهمي بوده است كه سبب تقويت اين امر شده است. نتايج پيش بيني مدل نيز براي متغيرها ي درونزا نظير مصرف حاملهاي انرژي و تدوين سناريو براي متغيرهاي برونزاي مدل از نتايج اطمينان بخشي نسبت به ساير مدلهاي شناخته شده جهاني برخوردار بوده است.