مقاله تحليلي بر تغيير و تحولات شاخص هاي توسعه نمونه موردي شهرستان هاي استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر تغيير و تحولات شاخص هاي توسعه نمونه موردي شهرستان هاي استان زنجان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص
مقاله توسعه
مقاله ناحيه
مقاله طولي و عرضي ايزارد
مقاله شهرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي و شناخت وضعيت نواحي، قابليت ها و تنگناهاي آن در برنامه ريزي ناحيه اي از اهميت بسزايي برخوردار است. کاهش نابرابري در بهره مندي از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، يکي از مهمترين معيارهاي اساسي توسعه به شمار مي رود. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزيع متعادل را نيز در برمي گيرد.
شناخت شهرستانهاي کشور و بررسي ميزان توسعه يافتگي آنان، موجب بررسي وضعيت کنوني آنان شده و ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف، کمبودها و توان ها، سبب توجه بهتر و مناسب تر به آنان مي گردد. اين امر همچنين مي تواند سبب موفقيت برنامه ريزي هاي ناحيه اي و منطقه اي گردد. براي تحقق اين امر لازم است ابتدا ناحيه مورد مطالعه به خوبي شناخته شده و شاخص هاي به جا و مناسب انتخاب گردند. آمار و اطلاعات دقيق و صحيح به دست آورده شده و در آخر راه حل ها و راهبردهاي مناسب و منطقي جهت نيل به اهداف مورد نظر بررسي گردند.
روش هاي متفاوتي براي بررسي و تجزيه و تحليل نواحي مختلف وجود دارد که مي توان از آنها براي برنامه ريزي آن نواحي استفاده نمود. در اين مقاله تلاش شده است که با استفاده از روش طولي و عرضي ايزارد۱ شاخصهاي توسعه و تحولات آنان در شهرستانهاي استان زنجان نسبت به يکديگر و همچنين نسبت به کل کشور در يک دهه آماري (۸۵-۷۵) با در نظر گرفتن ۳۲ شاخص که از شاخص هاي مهم در توسعه ناحيه اي محسوب مي شوند، مورد بررسي و تحليل قرار گيرند. مقايسه انجام گرفته بيانگر آن است که بيش از ۷۵ درصد از شاخص ها هنوز از جايگاه مناسبي از نظر رشد و توسعه هم در سطح شهرستان و هم در کل کشور برخوردار نيستند و به طور کلي بيانگر عقب ماندگي زير بناها يا شاخص هاي انساني توسعه و رشد در اين شهرستان ها است.