مقاله تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي (مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۳۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي (مطالعه موردي: شهرستان نورآباد ممسني)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري مذهبي
مقاله قابليت هاي توسعه گردشگري
مقاله نورآباد ممسني
مقاله پراکنش فضايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي بيمرغ يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروز به دليل اثرات چشم گيري که فعاليت هاي گردشگري در اقتصاد مناطق پذيرنده گردشگران بر جاي مي گذارد، توجه فراواني به اين زمينه از فعاليت معطوف مي گردد. شهرستان ممسني با وجود قابليت ها و پتانسيل هاي گردشگري فراوان همچنان براي گردشگران ناآشناست، لذا شناخت جاذبه هاي گردشگري اين شهرستان و برنامه ريزي متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي شهرستان ضروري به نظر مي رسد. هدف از نگارش اين مقاله «تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي شهرستان ممسني» است. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع (تحليلي، توصيفي و پيمايشي) است. جامعه آماري در اين تحقيق را کل گردشگران مکان هاي مذهبي شهرستان نورآباد ممسني تشکيل مي دهد که تعداد آنها در سال ۱۳۸۶ بر اساس اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان ممسني ۴۰۰۰۰ نفر برآورده گرديد که از اين تعداد بالغ بر ۳۸۰ نفر را به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و از طريق پرسشنامه در سال ۱۳۸۷ طراحي و اجرا شده است. براي نشان دادن پراکنش فضايي اماکن مذهبي شهرستان از نرم افزارArcGIS   استفاده شده است، همچنين تکنيک هاي مورد استفاده در اين تحقيق، مي توان از x2  (کي دو يا کاي اسکور)، همبستگي اسپيرمن و کندال نام برد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که با توجه به اهميت صنعت گردشگري در جهان امروز و نقش مکان هاي مذهبي در جذب گردشگران و تاثير آن بر توسعه مناطق مختلف که يک نمونه از آن شهرستان ممسني در استان فارس است که داراي امامزاده هاي بسياري مي باشد که با نگاه مديريتي به اين منطقه و برنامه ريزي صحيح براي اين خطه از کشورمان، شاهد احياي مکان اين امامزاده ها و محيط پيرامون آن مي باشيم و در نهايت محيطي مناسب جهت جذب گردشگران مذهبي و رفع بخشي از مسايل شهرستان نورآباد ممسني باشيم.