مقاله تحليلي بر توليد و بازاريابي صادراتي گل و گياه در ايران و ارايه راهبردهاي موثر با استفاده از الگوي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۳۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر توليد و بازاريابي صادراتي گل و گياه در ايران و ارايه راهبردهاي موثر با استفاده از الگوي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي: استان مازندران)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل و گياهان زينتي
مقاله توليد
مقاله بازاريابي صادراتي
مقاله آميخته بازاريابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانيان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عليرغم اينكه استان مازندران يكي از قطب هاي مهم توليد گل و گياه كشور محسوب مي شود و از پتانسيل بالا در توليد برخوردار است ليكن در زمينه صادرات و حضور در بازارهاي جهاني نقش چشمگيري ندارد. اين ناشي از تنگناها و مشكلات توليد و بازاريابي است كه در اين تحقيق تلاش شده است اين موانع مورد شناسايي قرار گيرد. ضمن اينكه در اين مطالعه شيوه بازاريابي گل و گياه استان با كشور پيشرو هلند و همينطور نقش تجارت الكترونيك در صادرات اين محصول مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. اطلاعات اين تحقيق از طريق تكميل پرسشنامه از ۳۴ توليدكننده و صادركننده گل و گياه در سطح استان و همينطور منابع كتابخانه اي، سازمان ها و ارگان هاي مربوطه، جمع آوري شده است. تحقيق حاضر از نوع كاربردي و روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي است.
در تحليل آماري از آزمون هاي همبستگي، آزمون نسبت ها و فرض t و آزمون رتبه بندي طيف ليكرت استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه ۲۶ توليدكننده گل و گياه(۷۶٫۵ درصد) فعاليت آن ها صرفا توليدي بوده و هيچ گونه صادرات نداشته اند. همچنين بيش از ۷۰ درصد توليدكنندگان شيوه توليد آن ها به صورت سنتي بوده و درجه صنعتي بودن توليد آن ها بسيار ضعيف است.
در خصوص صادرات نيز تنها هشت توليدكننده در چند سال اخير صادرات داشته اند كه از اين تعداد تنها دو صادركننده، صادرات شان به صورت مداوم بوده است. ضمن اينكه غالب آن ها محصولات خود را به صورت واسطه و غيرمستقيم به بازارهاي جهاني عرضه مي كنند. نتايج بررسي امكانات تجارت الكترونيك نيز نشان داد كه ۹۴٫۱ درصد از توليدكنندگان از تجارت الكترونيك براي صادرات و فروش محصولات خود استفاده ننموده اند و آگاهي كمي نيز از آن دارند.
نتايج بررسي الگوي آميخته بازاريابي نشان داد كه از ديدگاه توليدكنندگان و بر اساس امتيازبندي طيف ليكرت و درصد موافقت (پاسخ هاي زياد و خيلي زياد) متغيرهاي محصول، مكان و كانال توزيع، فعاليت هاي تشويقي و ترغيبي و قيمت به ترتيب اولويت قرار دارند. نتايج آزمون همبستگي نشان داد كه سابقه صادرات، ميزان تحصيلات، تجارت الكترونيك، تغيير شيوه توليد از سنتي به صنعتي و متغيرهاي آميخته بازاريابي همبستگي مثبت با صادرات دارند. نتايج آزمون فرضيه نيز نشان داد كه با اطمينان ۹۵ درصد هر سه فرض تحقيق تاييد مي گردد.
مقايسه تطبيقي شيوه توليد و بازاريابي صادراتي گل و گياه استان با كشور پيشرو نيز نشان داد كه در حاليكه توليدكنندگان و صادركنندگان هلندي شيوه توليد و صادراتشان به صورت كاملاً پيشرفته است، شيوه توليد و بازاريابي توليدكنندگان استان، سنتي و ابتدايي بوده و در مرتبه بسيار پاييني قرار دارند و از حداقل امكانات برخوردار هستند. در پايان نيز بر اساس نتايج حاصله، پيشنهاداتي جهت بهبود صادرات و توليد گل و گياه استان ارايه گرديد.