مقاله تحليلي بر روند تغييرهاي سطوح توسعه و نابرابري هاي ناحيه اي در نقاط شهري استان آذربايجان شرقي در سال هاي ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر روند تغييرهاي سطوح توسعه و نابرابري هاي ناحيه اي در نقاط شهري استان آذربايجان شرقي در سال هاي ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناحيه
مقاله نابرابري
مقاله توسعه
مقاله نقاط شهري
مقاله استان آذربايجان شرقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري هفت چشمه ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله، تعيين درجه توسعه يافتگي نقاط شهري استان آذربايجان شرقي و تحليل روند نابرابري هاي ناحيه اي در استان، طي سال هاي ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ است. محدوده مورد مطالعه، شامل نقاط شهري استان آذربايجان شرقي در سال هاي مذکور است. روش پژوهش «توصيفي – تحليلي» است. شاخص هاي مورد بررسي متشکل از ۳۹ شاخص، شامل شاخص هاي بهداشتي و درماني، فرهنگي و آموزشي، اقتصادي، زيربنايي و مسکن، ورزشي و تلفيقي از شاخص هاي مورد مطالعه است. با استفاده از روش هاي تحليل عاملي و موريس، درجه توسعه يافتگي و رتبه هر يک از نواحي محاسبه شده است. سپس با بهره گيري از مدل تحليل خوشه اي، نقاط شهري استان آذربايجان شرقي در سه سطح توسعه يافته، نيمه توسعه يافته و محروم طبقه بندي شده است.
با توجه به شاخص هاي مورد مطالعه، با وجود توسعه نامتعادل بين نقاط شهري استان، شکاف و واگرايي بين ناحيه اي در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۶۵ تا حدودي کاسته شده و يک نوع همگرايي و تجانس بين ناحيه اي در حال شکل گيري است.