مقاله تحليلي بر سياست تمرکززدايي در دو وزارتخانه “علوم، تحقيقات و فناوري” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکي” با تاکيد بر آيين نامه تفويض اختيار برنامه هاي درسي به دانشگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر سياست تمرکززدايي در دو وزارتخانه “علوم، تحقيقات و فناوري” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشکي” با تاکيد بر آيين نامه تفويض اختيار برنامه هاي درسي به دانشگاه ها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفويض اختيار
مقاله برنامه درسي
مقاله آموزش عالي
مقاله آموزش پزشکي
مقاله خودگرداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي احمدآبادي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: يکي از راهکارهاي تمرکززدايي در سيستم مديريت دانشگاه ها، برنامه تفويض اختيار به هیات امناي دانشگاه هاست که نمونه اي از آن، آيين نامه تفويض اختيار در برنامه ريزي درسي است. اين مقاله با هدف پاسخ گويي به اين سوال که آيا “آوا.” چارچوب اصلي تفويض اختيار برنامه درسي به دانشگاه ها را مشخص کرده است” يا خير، انجام شد.
روش ها: اين تحقيق توصيفي با روش تحليل محتواي کمي و کيفي انجام شد. جامعه و نمونه آماري يکسان و در حقيقت نمونه گيري به روش سرشماري بود. واحد تحليل در اين آيين نامه، ماده ها به انضمام مقدمه و واحد ثبت، جملات و عبارات آيين نامه بود و تحليل داده ها با روش ميانگين وزني انجام شد.
يافته ها: توجه به عناصر ارتباطي در آيين نامه، مواردي از عدم انسجام بين مواد آيين نامه، عدم انطباق اين مواد با اهداف، سياست ها و راهکارهاي اجرايي مندرج در آيين نامه، واگذاري اختيارات برنامه درسي در حد متوسط به دانشگاه ها و کلي گويي در بعضي از قسمت هاي متن آيين نامه ملاحظه شد.
نتيجه گيري: آمادگي هاي لازم در دانشگاه ها براي اين تفويض فراهم نيست. مواردي از قبيل عدم ارزيابي سريع از نحوه اجراي آيين نامه، سردرگمي دانشگاه ها به علت پرداختن به کلي گويي هايي در بعضي از مواد و عدم تبيين چگونگي اجراي آيين نامه به-صورت جامع، نمونه اي از ابهام هاي اين قانون است.