مقاله تحليلي بر عوامل موثر در مهاجرت جوانان روستايي به شهر (مورد پژوهي: روستاي صادق آباد از توابع بخش سامان در استان چهارمحال و بختياري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۹۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر عوامل موثر در مهاجرت جوانان روستايي به شهر (مورد پژوهي: روستاي صادق آباد از توابع بخش سامان در استان چهارمحال و بختياري)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت
مقاله روستا
مقاله شهر
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدرامين
جناب آقای / سرکار خانم: تركي هرچگاني معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهاجرت از جمله رويدادهاي کهن جغرافيايي-جمعيتي است که در بستر مکان و در گذر زمان با اهداف و انگيزه هاي گوناگون اجتماعات انساني مبدا يا مقصد را به لحاظ ساختاري و گاه کارکردي دستخوش تحولات بسياري نموده است.
مهاجرت در يک مکان، شاخصي از فشار جمعيت بر منابع موجود آن است در صورتي که مهاجر پذيري يک منطقه به قدرت منابع آنجا مربوط مي گردد. در دهه هاي گذشته، تحولات اقتصادي، اجتماعي حاکم بر کشور از يک سو و آگاهي جمعيت از سوي ديگر سبب حرکات شديد مهاجرتي گرديده که اين جابجايي در بعضي مناطق کشور با شدت بيشتري همراه بوده است. از جمله عوامل اصلي مهاجرت روستاييان به شهرها شايد مساله اشتغال باشد و بعد از اشتغال دومين عاملي که در مهاجرت نقش به سزايي دارد مساله تحصيل مي باشد. بر اين مبنا مقاله فرارو بر آن است تا برخي از علل مهاجرت جوانان روستايي به شهر را در روستاي صادق آباد از توابع استان چهارمحال و بختياري ريشه يابي نمايد. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش پيمايشي با انتخاب يک نمونه تصادفي ساده بين ۲۳۵ نفر از جوانان روستايي به انجام رسيده است. گفتني است نمونه مذکور به کمک رابطه آماري کوکران و از جامع هاي به حجم ۶۰۶ نفر با سطح اطمينان ۹۵ درصد و احتمال خطاي ۵ درصد تعريف شده است. ابزار تحقيق پرسشنامه اي بوده و روايي آن بر اساس نظر جمعي از اساتيد و کارشناسان مربوطه تاييد و اعتبار آن با استفاده از فرمول کرونباخ-آلفاي (a=0.93) محاسبه شده است. به منظور بررسي فرضيات و پاسخ به پرسش هاي پژوهش از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن و پيرسون استفاده شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که رابطه معني داري بين ميزان مهاجرت و جستجوي کار (اشتغال)، دستيابي به امنيت شغلي، درآمد و کار بهتر، دستيابي به امکانات تفريحي-ورزشي، دستيابي به تسهيلات آموزشي و کثرت امکانات در شهرها وجود دارد. سرانجام با عنايت به نتايج حاصل و به منظور تعديل و تنظيم جريان هاي مهاجرتي، به ويژه مهاجرت جوانان روستاي مورد مطالعه به شهر پيشنهادهايي اجرايي-کاربردي ارایه شده است.