مقاله تحليلي بر مهاجرتهاي روستايي- شهري با تاکيد بر نقش مسافت و دسترسي (مورد: شهرستان ممسني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۷۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر مهاجرتهاي روستايي- شهري با تاکيد بر نقش مسافت و دسترسي (مورد: شهرستان ممسني)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله مهاجرت روستايي
مقاله فاصله
مقاله دسترسي
مقاله خدمات
مقاله ممسني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناديده گرفتن روستاها در فرايند اجراي برنامه هاي توسعه، به ويژه در کشورهاي درحال توسعه، سبب بروز تفاوت ها و دوگانگي هاي چشمگير اقتصادي و اجتماعي بين جوامع شهري و روستايي گرديده است. محروميت و فقر ناشي از چنين روندي، روستاييان را وادار نموده که براي بهبود شرايط اقتصادي – اجتماعي و رفاه زندگي خود از روستاها به ديگر کانونهاي سکونتگاهي، به ويژه شهرها مهاجرت نمايند. اين جابه جايي ها که با انگيزه هاي مختلفي صورت گرفته است، در شهرهاي کوچک، همچون نورآباد توانسته است موجبات رضايتمندي مهاجران را فراهم آورد. اين پژوهش با هدف پي بردن به علل مهاجرت و چگونگي نقش دسترسي و مسافت (دو مفهوم بنيادي تحليل مکاني) از شهر نورآباد در اين مهاجرت ها صورت گرفته است. روش تحقيق تحليلي و توصيفي مي باشد و با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه با نگرشي رفتاري – فضايي دنبال شده است. جمع آوري اطلاعات با اتکا بر مطالعات کتابخانه اي و ميداني انجام گرفته است. يافته هاي تحقيق علاوه بر اينکه نمايانگر رابطه بين کمبود خدمات به عنوان انگيزه عمده در مهاجرفرستي روستاهاي مورد مطالعه است، بلکه نقش موثر فاصله و دسترسي از شهر را در کمبود خدمات روستايي و نتيجتا مهاجرت محرز مي سازد.