مقاله تحليلي بر پراکندگي شاخص هاي توسعه اقتصادي در استان هاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر پراکندگي شاخص هاي توسعه اقتصادي در استان هاي ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله تحليل عاملي
مقاله سطح بندي
مقاله استان هاي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شاهيوندي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي سنجش و رتبه بندي توسعه اقتصادي مناطق، شاخص هاي زيادي وجود دارد که هر کدام از آنها اهميت خاصي دارند. با توجه به اين که تعداد شاخص هاي اقتصادي بسيار زياد بوده و شاخص هاي منتخب درجات متفاوتي از اهميت دارند، انتخاب شاخص هاي خاص بر نتيجه تحقيق تاثير بسزايي مي گذارد. اين تحقيق با استفاده از ۲۵ شاخص اقتصادي، به دنبال سنجش سطح توسعه يافتگي اقتصادي و رتبه بندي استان هاي ايران است. براي سنجش توسعه يافتگي اقتصادي مي توان از مدل هاي مختلفي استفاده کرد. در اين مقاله براي سنجش سطح توسعه يافتگي اقتصادي و رتبه بندي استان هاي ايران از روش تحليل عاملي استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که اختلاف بسياري بين استان هاي ايران از نظر درجه توسعه يافتگي اقتصادي وجود دارد به طوري که استان هايي مانند: تهران، اصفهان و خراسان رضوي توسعه يافته، برخي ديگر از استان ها مانند: ايلام، سيستان و بلوچستان، کهکيلويه و بويراحمد، محروم و ساير استان ها از نظر شاخص هاي توسعه اقتصادي در حد متوسط  اند و از استان هاي بالا دست و پايين دست خود فاصله گرفته اند که اين وضعيت، باعث ايجاد يک شکاف اقتصادي در بين استان هاي ايران شده است.