مقاله تحليلي بر گونه شناسي پارک هاي شهري استان آذربايجان شرقي با استفاده از مدل تحليلي گرانز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر گونه شناسي پارک هاي شهري استان آذربايجان شرقي با استفاده از مدل تحليلي گرانز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاي سبز
مقاله شهرهاي آذربايجان شرقي
مقاله بررسي تحليلي
مقاله مدل گرانز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي روي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير افزايش سريع جمعيت شهري و شهرنشيني، موجب افزايش تراکم مسکن و فشردگي فضاهاي شهري و در نتيجه هويدايي نياز بيشتر به هواي سالم و محيط سالم شده است و در شرايط رشد فزاينده بيماري هاي روحي و رواني، افزايش استرس و توسعه آلودگي هاي شهري، توجه و نياز شهروندان به مکان هاي با طراوت سبز و تفرجگاهي توسعه يافته است. در چنين شرايطي، لزوم تحقيق، پرده گشايي و تحليل وضعيت کاربري هاي سبزشهري، هرچه بيشتر مطرح مي گردد. هدف اين تحقيق، بررسي و تحليل سير تحول تاريخي ايجاد پارک و فضاهاي تفرجگاهي در شهرهاي استان آذربايجان شرقي در طي سده اخير با استفاده از مدل تحليلي “گرانز” است تا بيانگر تفاوت ها و مشابهت هايي بين انديشه هاي تئوريک و اقدامات اجرايي در مقوله فضاي سبز در شهرداري ها باشد. روش مورد استفاده در تحقيق روش مقايسه اي- تحليلي است و بخش عمده اطلاعات مورد نياز تحقيق از طريق تکميل پرسشنامه ويژه تحقيق به دست آمده و بخش ديگري نيز با استفاده از آمارهاي موجود و کتابخانه اي حاصل شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد: در نگرش شهرداري ها و مشاوران تهيه کننده طرح هاي شهري، به انواع فضاهاي سبزشهري تفاوت هاي زيادي وجود دارد و اين امر با اندازه جمعيتي و طبقه شهري در ارتباط بوده است. همچنين، مشابهت هايي در الگوي ترکيب پارک هاي شهري در ايران و جهان با توجه به مدل “گرانز” مشاهده نمي گردد و با توجه به موفقيت نسبتا ناچيز طرح هاي توسعه شهري در ايجاد فضاهاي سبزشهري، با تحقق ۲۶٫۸٪ پيشنهادهاي طرح ها، لزوم تلاش بيشتر در ايجاد فضاهاي سبزشهري، خصوصا ايجاد پارک هايي از نوع اول و پنجم مدل “گرانز” به عنوان بهترين راه کار، مطرح است.