مقاله تحليلي جامعه شناختي بر نقش خانواده در ميزان برخورداري از سرمايه اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: تحليلي جامعه شناختي بر نقش خانواده در ميزان برخورداري از سرمايه اجتماعي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله سرمايه انساني
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله آگاهي
مقاله اعتماد و مشارکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانواده به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي، همواره نوجه بسياري از انديشمندان و جامعه شناسان را به خود جلب کرده است. به جهت اهميت و گستردگي نقش خانواده، بسياري از تحليل گران و نظريه پردازان سرمايه اجتماعي، خانواده را به عنوان يک منبع مهم توليد يا فرسايش سرمايه اجتماعي ذکر کرده اند.
اين پژوهش باهدف تعيين چگونگي تاثير خانواده بر سرمايه اجتماعي صورت گرفته است. به منظور دستيابي به اين هدف از بين عوامل و متغيرهاي گوناگوني که در خانواده بر سرمايه اجتماعي تاثير گذار است، متغيرهاي خانواده دموکراتيک، خانواده استبدادي، سرمايه انساني خانواده ها و ميزان وقت صرف شده براي فرزندان به عنوان متغيرهاي مستقل انتخاب شده است. مباني نظري متغيرها و پارامترهاي اين پژوهش، برمبناي نظريات پاتنام، کلمن، وينتر، فوکوياما و بورديو تدوين شده است.
روش تحقيق در اين پژوهش پيمايش و ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه داراي قابليت اعتماد و اعتبار است. جامعه آماري پژوهش، دانش آموزان دبيرستان هاي نواحي پنج گانه شهر اصفهان در سال ۱۳۸۷ مي باشد. حجم نمونه ۳۸۴ نفر است که با استفاده از فرمل کوکران و با روش خوشه اي چند مرحله اي به دست آمده است. روش اصلي در تحليل داده ها، رگرسيون و مدل سازي معادله ساختاري است.
تاريخ نشان مي دهد بين حجم سرمايه انساني، نوع خانواده و ميزان وقت صرف شده والدين براي فرزندان رابطه معناداري وجود دارد.