مقاله تحليل آثار رفاهي تغيير قيمت جهاني ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۸۹ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: تحليل آثار رفاهي تغيير قيمت جهاني ذرت
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آثار رفاهي
مقاله فقر
مقاله انتقال نامتقارن
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدنعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: تغيير قيمت جهاني ذرت به عنوان يک نهاده مهم در توليد گوشت مرغ از طريق اثرگذاري بر بازار انواع گوشت، باعث تغييرات رفاهي زيادي مي شود. اين تغييرات رفاهي تحت تاثير الگوي انتقال قيمت از بازار جهاني به بازار داخل است.
روش تحقيق: در اين مطالعه اثر تغيير قيمت جهاني ذرت بر بازار انواع گوشت از طريق چارچوب تحليلي چندبازاري برآورد، و در ادامه رفاه توليدکنندگان، مصرف کنندگان و شاخص هاي سرشمار، شکاف و شدت فقر در سطوح مختلف تغيير قيمت بر اساس دو فرض انتقال متقارن و نامتقارن قيمت از بازار جهاني به بازار داخل محاسبه شد.
يافته ها: بر اساس نتايج، مشخص شد که افزايش (کاهش) قيمت جهاني ذرت بر توليدکنندگان اثر مثبت (منفي) و بر مصرف کنندگان و کل جامعه اثر رفاهي منفي (مثبت) دارد. آثار رفاهي در کوتاه مدت به مراتب بيشتر از بلندمدت است. همچنين افزايش قيمت جهاني ذرت باعث افزايش محسوس شاخص هاي فقر و به ويژه شاخص هاي شکاف و شدت فقر مي گردد؛ درحالي که کاهش قيمت جهاني ذرت اثر ضعيفي بر بهبود شاخص هاي فقر دارد.
نتايج: الگويي نامتقارن از انتقال منافع رفاهي و تغيير شاخص هاي فقر طبق دو سناريوي افزايش و کاهش قيمت جهاني ذرت ديده مي شود.