مقاله تحليل اثرات اشتغال زنان بر کيفيت زندگي آنان (مطالعه موردي: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: تحليل اثرات اشتغال زنان بر کيفيت زندگي آنان (مطالعه موردي: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال زنان
مقاله کيفيت زندگي
مقاله خشنودي شغلي
مقاله وضعيت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سراج زاده سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني ريتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به مطالعه تاثير اشتغال بر کيفيت زندگي زنان شاغل مي پردازد. هدف اين تحقيق پاسخ به اين پرسش است که آيا وضعيت اشتغال زنان- شامل خصوصيات عيني شغل آن ها و نگرشي که نسبت به وضعيت اشتغال خود (خشنودي شغلي) دارند- برکيفيت زندگي آنان تاثير دارد؟ به اين منظور، در قالب روش پيمايش ۲۳۴ نفر از زنان شاغل در واحدهاي ستادي وزارت جهادکشاورزي بر اساس روش نمونه گيري طبقه اي متناسب، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که ميانگين شاخص کل کيفيت زندگي افراد نمونه (در دامنه تغييرات ۳-۱ ) معادل ۱٫۹ است. از بين معرف هاي مختلف وضعيت شغلي؛ تنوع پذيري و تناسب شغل با مهارت و تخصص، با کيفيت زندگي رابطه مثبت دارد. در واقع افرادي که از وضعيت شغلي مناسب تري برخوردارهستند، کيفيت زندگي مناسب تري هم دارند. علاوه بر اين، رابطه ميان خشنودي شغلي و کيفيت زندگي زنان تاييد شد. شاخص کل خشنودي شغلي به تنهايي ۰٫۲۹ از واريانس کيفيت زندگي زنان شاغل را تبيين مي نمايد.