مقاله تحليل اثرات اقتصادي – اجتماعي نواحي صنعتي در توسعه نواحي روستايي مورد: ناحيه صنعتي سليمان آباد تنکابن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تحليل اثرات اقتصادي – اجتماعي نواحي صنعتي در توسعه نواحي روستايي مورد: ناحيه صنعتي سليمان آباد تنکابن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نواحي صنعتي
مقاله اثرات اقتصادي – اجتماعي
مقاله صنعتي شدن روستاها
مقاله تنکابن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده لسبويي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورجابري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش صنعت در نواحي روستايي به منظور رشد و توسعه اين نواحي در قالب راهبرد «صنعتي سازي روستاها» از چند دهه گذشته در کشورهاي مختلف بويژه کشورهاي در حال توسعه تجربه شده است. در ايران نيز در راستاي صنعتي سازي نواحي روستايي حدود ۱۹۹ ناحيه صنعتي تا سال۱۳۸۳ ايجاد شده که منشا اثرات و پيامدهاي مختلفي در اين نواحي بوده است. پژوهش حاضر به منظور تحليل اثرات اقتصادي – اجتماعي نواحي صنعتي بر نواحي روستايي انجام شده است. ناحيه صنعتي سليمان آباد در شهرستان تنکابن به عنوان نمونه انتخاب و اثرات آن در قالب متغيرهاي اقتصادي – اجتماعي مطالعه شده است. داده هاي مورد استفاده ميداني بوده که با تکميل پرسشنامه از کارگران شاغل در واحدهاي صنعتي جمع آوري شده و سپس به کمک آزمون هاي آماري تجزيه و تحليل گرديده است. نتايج به دست آمده بيانگر ارتقا کلي شاخص هاي اقتصادي – اجتماعي روستاييان شاغل پس از ايجاد ناحيه صنعتي بوده و آثار مثبتي در زمينه هاي بيمه اجتماعي، اشتغال و درآمد، مشارکت، توسعه مسکن، تغذيه و رفاه اجتماعي به همراه داشته است.