مقاله تحليل اثرات بازخوردي و سرريزي در قالب الگوي داده – ستانده دو منطقه اي (مطالعه موردي استان تهران و ساير اقتصاد ملي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۲۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تحليل اثرات بازخوردي و سرريزي در قالب الگوي داده – ستانده دو منطقه اي (مطالعه موردي استان تهران و ساير اقتصاد ملي)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد اقتصاد فضا
مقاله ضرايب داده – ستانده دو منطقه اي
مقاله تهران
مقاله اثرات بازخوردي و سرريزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بانويي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت اقتصاد فضا چندي است در ايران مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و در سلسله مقالاتي نيز تلاش هايي براي شناسايي اهميت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده – ستانده تک منطقه اي صورت گرفته که تحولي در مطالعات اقتصاد منطقه اي در ايران به حساب مي آيد. ضرايب داده – ستانده منطقه اي در اين مقال ها بر مبناي نبود ضرايب آماري محاسبه و ميزان اعتبار آماري آن نيز مورد آزمون قرار گرفته اند. اما ضرايب داده – ستانده تک منطقه اي به لحاظ اهميت اقتصاد فضا و تحليل هاي منطقه اي داراي محدوديت هايي است. براي برون رفت از اين محدوديت ها، الگوي دو منطقه اي معرفي مي شود. هدف از اين پژوهش، ارايه روش برآورد ضرايب داده – ستانده دو منطقه اي با رويکرد غيرآماري است که براي نخستين بار در ايران به صورت تجربي مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين دو منطقه استان تهران و استان هاي ديگر در اقتصاد ايران است. ضرايب داده – ستانده دو منطقه اي سياست گذاران را قادر مي سازد تا علاوه بر کاربردهايي که تحليل هاي داده – ستانده تک منطقه اي دارند، اثرات بازخوردي و سرريزي بين منطقه اي و الگوي تجارت بين منطقه اي را شناسايي و طراحي نمايد. نتايج برآورد ضرايب دو منطقه اي در سطح ده بخش اصلي در اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۰ در اين مطالعه نشان مي دهد ۵۸ درصد از واردات استان تهران از ساير اقتصاد ملي است، در حالي که ۴۱ درصد از واردات ساير اقتصاد ملي از استان تهران است. همچنين، اثرات سرريزي در استان تهران بزرگتر از ساير اقتصاد ملي مشاهده شده و اثرات بازخوردي دو منطقه جزيي بوده است. فراتر از آن در اين مطالعه ميزان خطاي به کارگيري مدل تک منطقه اي به جاي مدل دو منطقه اي در ساير اقتصاد ملي ۲۰ درصد و در استان تهران ۱۲ درصد برآورد شده، که بسيار قابل ملاحظه بوده و ضرورت استفاده از مدل چند منطقه اي را آشکار مي کند.