مقاله تحليل اثر تسهيلات بانكي و نرخ واقعي ارز بر صادرات محصولات كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: تحليل اثر تسهيلات بانكي و نرخ واقعي ارز بر صادرات محصولات كشاورزي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ واقعي ارز
مقاله تسهيلات اعطايي بانكي
مقاله صادرات
مقاله توليد
مقاله محصولات كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مازار علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي راد علي عسكر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امكانات قابل توجه كشور در بخش كشاورزي، فعاليت اقتصادي نزديك به نيمي از جمعيت در آن و سهم اصلي اين بخش در صادرات غيرنفتي توجه خاص به تدوين سياست هاي اقتصادي مناسب را مي طلبد. تامين منابع مالي و نرخ ارز دو متغير تاثيرگذار بر توسعه اين بخش مي باشند. لذا دراين پژوهش، اثراعطاي تسهيلات بانكي و نرخ واقعي ارز بر صادرات محصولات كشاورزي بر مبناي نظريات اقتصادي از طريق يک مدل ديناميک و کلان را در دوره ۱۳۵۸-۱۳۸۵ مورد بررسي قرار داده ايم. در اين خصوص، دو فرضيه را بررسي مي نماييم: ۱٫ اثر افزايش نرخ واقعي ارز بر صادرات محصولات کشاورزي مثبت است. ۲٫ اثر افزايش اعطاي تسهيلات بانكي به بخش کشاورزي بر صادرات محصولات کشاورزي مثبت است. يافته ها نشان مي دهد که اولا در اثر يك شوك اوليه افزايش نرخ واقعي ارز، صادرات محصولات کشاورزي، هر چند در سال هاي اوليه افزايش پيدا مي كند، اما درصد افزايش آن ناچيز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزي نه تنها افزايش نمي يابد بلکه حتي اثر آن منفي است و صادرات محصولات کشاورزي را کاهش مي دهد. ثانيا آزمون اثر تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي بر صادرات محصولات کشاورزي نشان مي دهد که اثر يك شوك اوليه افزايش در حجم تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي بر صادرات محصولات کشاورزي در سال هاي اول صفر و در سال هاي پاياني شبيه سازي مثبت است. اين آزمون همچنين، نشان مي دهد که افزايش درصد بيشتر حجم تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي، صادرات محصولات کشاورزي را به ميزان بيشتري افزايش مي دهد. در واقع، سياست به کارگيري اعتبارات در بخش کشاورزي در جهت افزايش صادرات يک سياست ميان مدت يا بلندمدت است که اثرات آن در سال هاي اوليه ديده نمي شود، ولي در سال هاي پاياني اثر اين سياست قابل توجه است. در نهايت، تلفيق اين دو سياست نشان مي دهد که اثر اجراي هم زمان دو سياست بر صادرات محصولات کشاورزي مثبت است. در واقع، اثر تلفيقي هم زمان يك شوك نرخ واقعي ارز و يك شوك در حجم تسهيلات اعطايي به ميزان بيشتري، صادرات محصولات كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد.