مقاله تحليل اثر خشکسالي با روش درون يابي شاخص z نرمال بارندگي در سامانه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در منطقه کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تحليل اثر خشکسالي با روش درون يابي شاخص z نرمال بارندگي در سامانه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در منطقه کاشان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله منابع آب
مقاله شاخص z نرمال
مقاله دشت کاشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي سبزواري آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالي يک مشکل مهم براي اغلب کشورهاي مناطق خشک مي باشد که ايران نيز يکي از اين کشورها است. هدف اين مقاله مطالعه الگوهاي مکاني و زماني وقايع خشکسالي در دشت کاشان مي باشد. ميانگين ارتفاع محدوده مورده مطالعه حدود ۱۹۸۷ متر از سطح دريا است. پوشش گياهي تنک و پراکنده بر روي تپه هاي ماسه اي و اراضي شور و ويژگي عمومي منطقه را شامل مي شود. داده هاي هواشناسي ايستگاه هاي ابيانه، اردستان، قم، کاشان، نطنز و اطلاعات پايه محيطي (هيپومتري، زمين شناسي و قابليت اراضي) مي باشد. الگوي مکاني و زماني، خشکسالي هواشناسي با روش درون يابي شاخص Z نرمال بارندگي در سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تعيين گرديد. مطالعات اقليمي منطقه مبتني بر داده هاي هواشناسي ايستگاه هاي سينوپتيک در طول سال هاي (۲۰۰۴-۱۹۶۴) و با تاکيد بر ايستگاه هاي کاشان و قم مي باشد. به علت نوسانات شديد بارش و عناصر جوي در منطقه کاشان از يک سو و نيز به دليل تاثير پذيري شرايط طبيعي منطقه از وضعيت جوي حاکم از ميانگين فصلي عناصر اقليمي براي شاخص Z نرمال استفاده شده. با توجه به شکل شاخص Z نرمال بارش فصلي، مشاهده مي شود که در برخي سال ها تنها يک وضعيت اقليمي قابل تشخيص است (آوريل ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲) ولي وضعيت محيطي منطقه ترکيبي از پهنه هاي کويري و بياباني بسيار گرم تا مناطق کوهستاني است که مي توانند شرايط متفاوت آب و هوايي منطقه را در شرايط زماني مشابه توجيه کنند.
شاخص خشکسالي Z نرمال بارش دوره سه ماهه بهار را با شاخص مثبت نشان مي دهند و در مجموع در سه سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ شرايط منفي و نامساعد بارشي مشاهده مي شود که شديدترين وضعيت بارش در دوره سه ماهه بهار سال ۲۰۰۰ ثبت شده است. در مقابل همچنان که گفته شد در سال ۲۰۰۲ ميزان بارش گوياي شرايط مرطوب و بقيه سال ها شرايط نرمال تا مثبت خفيف را نشان مي دهد.