مقاله تحليل اجزاي محدود و تعيين ناحيه جاپاي تاير اريبي باري زير بار عمودي ايستا با استفاده از روش کلي-جزیي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: تحليل اجزاي محدود و تعيين ناحيه جاپاي تاير اريبي باري زير بار عمودي ايستا با استفاده از روش کلي-جزیي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاير
مقاله اريبي
مقاله روش اجزاي محدود
مقاله کلي-جزیي
مقاله ناحيه جاپا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي ميرحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي اميرهوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، شبيه سازي مکانيکي يک تاير باري سنگين زير بار عمودي ايستا در قالب يک مدل کلي-جزیي انجام شد. دو فعاليت عمده جديد در اين کار مد نظر قرار گرفت. در بخش اول مدل، مکانيکي اجزاي محدود پيشتر توسعه داده شده براي تايرهاي راديال به تايرهاي با ساختار اريبي توسعه و نشان داده شد که روش ياد شده را مي توان براي تايرهاي مزبور با موفقيت به کار برد. چالش اصلي در استفاده از روش اجزاي محدود براي تاير هاي اريبي انتخاب جانمايي اوليه تاير است، چرا که به دليل استفاده از الياف نايلون در منجيد اين نوع تايرها شکل آن پس از خروج از قالب تغيير محسوسي يافته که در نتيجه انتخاب اين جانمايي به عنوان شکل هندسي اوليه هنگام شروع محاسبات مي تواند موجب بروز خطا در نتايج نهايي شود. اين موضوع به خوبي با مقايسه بين نتايج محاسباتي و تجربي در تايرهاي راديال و اريبي قابل شناسايي است. در بخش دوم يک مدل اجزاي محدود بسيار ريزشده جزیي از ناحيه نقش رويه تاير ايجاد و با استفاده از نتايج مدل اول که به عنوان شرط مرزي انتخاب شده بودند، تحليل شد. نتايج حاصل در مرحله دوم نشان داد، هندسه ناحيه تماس تاير را مي توان به کمک مدل جزیي بدون نياز به منابع محاسباتي ياد شده که غالبا در تحليل مدل هاي کامل مورد نياز است، با دقت زيادي مدل کرد.