مقاله تحليل اجزا محدود غيرخطي تنشهاي ترموالاستيک ديسک دوار FGM با در نظر گرفتن وابستگي خواص مواد به دما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تحليل اجزا محدود غيرخطي تنشهاي ترموالاستيک ديسک دوار FGM با در نظر گرفتن وابستگي خواص مواد به دما
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسک دوار
مقاله روش اجزا محدود
مقاله FGM
مقاله تنش ترموالاستيک
مقاله وابستگي خواص به دما
مقاله تحليل غيرخطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دميرچلي مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، تحليل غيرخطي تنش هاي ترموالاستيک شعاعي و محيطي يک ديسک توپر ساخته شده از جنس مواد FGM انجام شده است. براي اين منظور، از روش اجزا محدود استفاده شده است. در روش فوق، المان هاي يک بعدي مرتبه دو (با سه نقطه گره) به کار رفته اند. شرايط مرزي هندسي و تنشي، به شکل عدم وجود فشار خارجي و در نتيجه صفر بودن تنش شعاعي در لايه بيروني ديسک، و جابه جايي صفر در مرکز آن تعريف مي شود. توزيع دما، به صورت يک منحني درجه دوم فرض شده است. تغييرات خواص مواد، شامل مدول الاستيسيته، ضريب پواسون و ضريب انبساط خطي حرارتي، با استفاده از تابعي تواني بر حسب تغييرات شعاع ديسک و همچنين، وابستگي آن ها به دما، مدلسازي شده اند. يک مثال عددي آورده شده است که در آن جابه جايي هاي شعاعي، تنش هاي ترموالاستيک شعاعي و محيطي به ازاي توان هاي مختلفي (N) از قانون تواني و سرعت هاي زاويه اي متفاوت بر حسب شعاع ديسک ارايه گرديده اند. نتايج نشان مي دهند که با افزايش هر دو پارامتر N و سرعت زاويه اي ديسک، مقادير جابه جايي و تنش، افزايش مي يابند. در انتهاي مقاله، وابستگي و عدم وابستگي خواص به دما مورد بررسي قرار گرفته است.