مقاله تحليل ارتعاشي و طراحي جاذب ديناميکي براي يک دستگاه دريل عمودي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تحليل ارتعاشي و طراحي جاذب ديناميکي براي يک دستگاه دريل عمودي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاذب ديناميکي
مقاله ماشين ابزار
مقاله ارتعاشات
مقاله امپدانس مکانيکي
مقاله روش بهينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهامي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين عامل هايي که بر روي دقت ماشين ابزارها موثر است، ارتعاشات ناشي از دستگاه مي باشد. در اين مقاله به شيوه رفع عيب يک ماشين دريل عمودي که مشکل ارتعاشات مضاعف تنه و سر دريل دارد، پرداخته شده است. دستگاه به صورت يک سيستم سه درجه آزادي شبيه سازي شده و معادلات حاکم بر آن به صورت پارامتري بدست آمده است. سپس با استفاده از مشخصات فني مواد استفاده شده در ماشين مقادير عددي آنها جايگزين و دامنه سر دستگاه در يکي از حالات نامطلوب کاري محاسبه شده است. دو شيوه براي کم کردن دامنه حرکتي سر دستگاه بررسي شده است. در شيوه اول با استفاده از تغيير سختي، يعني تغيير جنس مواد در ساختمان ماشين، سعي شده است تا دامنه حرکتي سر دستگاه کاهش داده شود. در شيوه دوم سيستم به يک جاذب ديناميکي متصل شده و به صورت چهار درجه آزادي با دو متغير مجهول يعني جرم و فنر جاذب براي کم کردن دامنه تا حد مطلوب حل شده است. در شيوه دوم، سه مکان قرارگيري جاذب بررسي شده و دامنه ارتعاشي سر دستگاه بر اساس بازه هاي متفاوت جرم و فنر جاذب در دستگاه مختلط با استفاده از نرم افزار MATLAB محاسبه شده است. نتايج نشان مي دهد شيوه اول به دليل کمياب بودن موادي با آن کيفيت ويژه و اقتصادي نبودن آن نمي تواند شرايط مطلوب را برآورده کند. اما شيوه دوم، هنگامي که جاذب به سر دستگاه متصل مي شود، به نحوه مطلوب با هزينه کمتر شرايط دلخواه ايجاد مي شود. در آخر يک بازه طراحي براي جرم و فنر جاذب پيشنهاد شده است.