مقاله تحليل اقتصادي واگذاري مالکيت مراتع در قالب طرح هاي مرتع داري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۵۰۵ تا ۵۱۶ منتشر شده است.
نام: تحليل اقتصادي واگذاري مالکيت مراتع در قالب طرح هاي مرتع داري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالکيت مراتع
مقاله طرح هاي مراتع داري
مقاله واگذاري مراتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عرب فشافويه ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر ارزيابي اثرهاي واگذاري مراتع با استفاده از نظر مرتع داران و کارشناسان ذيربط است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي-همبستگي انجام شده است. جمعيت مورد مطالعه شامل ۴۵ نفر از مرتع داران و۳۲  نفر از کارشناسان مرتع بوده که همگي براي مطالعه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از دو روش کتابخانه اي-اسنادي و ميداني استفاده شده است. به منظور تعيين روايي پرسشنامه، از نظرها و پيشنهادهاي استادان، محققان و کارشناسان استفاده گرديد. نتايج اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرنباخ براي پرسشنامه مربوط به مرتع داران برابر ۰٫۸۹ و براي پرسشنامه مربوط به کارشناسان برابر ۰٫۹۱ گرديد. نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد که رابطه بين متغيرهاي: سواد بهره برداران، آموزش بهره برداران، بالابردن توان اقتصادي خانوار بهره برداران از طريق اعتبارات، بالابردن توان اقتصادي خانوار بهره برداران از طريق اصلاح و احيا مراتع و بالابردن توان اقتصادي خانوار بهره برداران از طريق تلفيق زراعت و دامداري، کاهش دام، قوانين کارآمد اجرايي و بالابردن توان اقتصادي خانوار بهره برداران از طريق طرح هاي توليدي با متغير ميزان موفقيت واگذاري مالکيت مراتع در قالب طرح هاي مرتع داري مثبت شده است. نتايج حاصل از آزمون من وايت بيانگر آن است که بين ديدگاه کارشناسان و مرتع داران در خصوص ميزان موفقيت در واگذاري مالکيت مراتع در قالب طرح هاي مرتع داري اختلاف معني داري وجود ندارد. نتايج رگرسيون چند متغيره نشان داد که متغيرهاي بالابردن توان اقتصادي خانوار بهره برداران از طريق تلفيق زراعت و دامداري، آموزش بهره برداران، بالا بردن توان اقتصادي خانوار بهره برداران از طريق اصلاح و احيا مراتع و کاهش تعداد دام تاثير مثبتي بر ميزان موفقيت واگذاري مالکيت مراتع در قالب طرح هاي مرتع داري داشته است.