مقاله تحليل الگوهاي تمرکز جمعيتي به منظور کاهش آسيب پذيري از سوانح شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در امداد و نجات از صفحه ۸ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تحليل الگوهاي تمرکز جمعيتي به منظور کاهش آسيب پذيري از سوانح شهري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سوانح
مقاله شهر
مقاله جمعيت
مقاله الگو
مقاله تهران
مقاله مقايسه زوجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيوه چي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پيشگيري، تخفيف اثر و آمادگي مهمترين ابعاد تشکيل دهنده فاز پيش از سانحه چرخه مديريت سانحه مي باشند، هدف از ارايه اين مقاله شناسايي الگوهايي به منظور کاهش ميزان حضور انساني در منطقه ۶ شهر تهران، به منظور پيشگيري يا تخفيف اثر پيامدهاي احتمالي مخاطرات محيطي مي باشد.
روش ‌ها: در اين پژوهش از تکنيک هاي تصميم گيري چند شاخصه استفاده شد و بدين منظور با استفاده از فرآيند مقايسه زوجي به بررسي گزينه هاي پيش رو جهت تغيير الگوي حضور انساني در منطقه ۶ پرداخته شد.
يافته ‌ها: گزينه A4 (پخش فعاليتها در زمان) با امتياز نهايي ۰٫۲۷ بهترين گزينه مي باشد و پس از آن گزينه A5 (تغيير در خطوط حمل و نقل شهري در محدوده مورد مطالعه)، با امتياز نهايي ۰٫۲۳ قرار مي گيرد.
نتيجه ‌گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه پيشنهاد مي گردد ساز و کارهاي منطبق با الگو هاي فوق به ترتيب جهت کاهش نيروي انساني در ساعات ويژه به منظور پيشگيري و کاهش اثر سوانح ناشي از مخاطرات محيطي مورد نظر برنامه ريزان قرار گيرد.