مقاله تحليل الگوهاي روابط ميان حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي متاثر از ICT در زندگي روستايي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۷۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تحليل الگوهاي روابط ميان حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي متاثر از ICT در زندگي روستايي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان گرگان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله شيوه دسترسي به ICT
مقاله حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي
مقاله شهرستان گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطيعي لنگرودي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي سبكبار حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موج فراگير فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي که تا نواحي روستايي نفوذ کرده است، شرايط تازه اي را بر اين نواحي حاکم نموده است. پژوهش حاضر، با شيوه توصيفي و تحليلي به بررسي الگوهاي تاثيرپذيري حوزه هاي سه گانه اقتصادي- اجتماعي زندگي روستاييان (آگاهيknowledg ؛ نگرشApproach ؛ مهارت و فعاليت(Skill & activity  از فناوري اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. در واقع، اين مطالعه در جستجوي پاسخ به اين سوال است که تاثيرات اقتصادي اجتماعي ICT بر روي کاربران اين فنآوري بر اساس چه الگوهايي صورت مي پذيرد؟ و شيوه دسترسي به اين فناوري ها چه تاثيري بر روي ميزان استفاده از آنها و نيز وضعيت شاخص هاي اقتصادي اجتماعي دارد؟ اين پژوهش که در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان گرگان انجام شده، نشان مي دهد که سه حوزه مذکور ضمن تاثيرپذيري از فناوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي، داراي مدل خاصي از روابط در درون خود نيز هستند. از سوي ديگر، شيوه هاي دسترسي رابطه مستقيمي با ميزان استفاده از ICT و نيز وضعيت شاخص هاي اقتصادي اجتماعي دارند. براي تحليل داده هاي اين پژوهش، آزمون هاي مختلفي، از جمله آزمون t، تحليل رگرسيون، R2 (ضريب تعيين) و آزمون زوجي دانکن به شيوه تحليل مسير انجام شده است.