مقاله تحليل الگوي فضايي پرفشار جنب حاره بر روي آسيا و آفريقا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: تحليل الگوي فضايي پرفشار جنب حاره بر روي آسيا و آفريقا
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم تابستانه
مقاله خط پشته
مقاله پرفشار آزور
مقاله پرفشار ايران
مقاله پرفشار جنب حاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: زرين آذر
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده اصل منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي زماني و مکاني پرفشار جنب حاره بر منطقه آسيا-آفريقا، از داده هاي دوباره تحليل شده ميانگين ماهانه NCEP/NCAR با تفکيک افقي ۵/۲ درجه استفاده شد. ارتفاع ژئوپتانسيل و مولفه هاي مداري و نصف النهاري باد در ترازهاي ۱۰۰۰، ۵۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ هکتوپاسکال در يک دوره ۳۰ ساله (۱۹۷۱-۲۰۰۰) براي تعيين ويژگيهاي جغرافيايي مرکز پرفشار، فراواني آن و تعيين جايگاه خط پشته در محدوده ۷۰ درجه غربي تا ۱۲۰ درجه شرقي از آوريل تا اکتبر مطالعه شده قرار گرفت.
نتايج نشان مي دهد که تفاوت آشکاري در موقعيت استقرار مرکز پرفشار جنب حاره در ترازهاي زيرين، مياني و فوقاني وردسپهر وجود دارد؛ به طوري که پرفشار جنب حاره اي آزور در شرق اقيانوس اطلس شمالي در تراز زيرين، پرفشار شمال غرب آفريقا و عربستان در تراز مياني و پرفشار تبت در تراز فوقاني وردسپهر به صورت مراکزي مستقل جاي گرفته، در صورتي که مرکز پرفشار ايران هم در تراز مياني و هم فوقاني وردسپهر مشاهده مي شود. الگوي موقعيت جغرافيايي مرکز پرفشار در فصل تابستان در ترازهاي ۱۰۰۰ ، ۵۰۰ ، ۲۰۰ و ۱۰۰ هکتوپاسکال بترتيب يک مدي (شرق اقيانوس اطلس)، سه مدي (شمال غرب آفريقا-عربستان- ايران)، پراکنده (از جنوب چين تا غرب ايران) و دو مدي (فلات تبت- فلات ايران) است. بيشينه عرض جغرافيايي خط پشته پرفشار جنب حاره در تمامي ترازها مربوط به ماه اوت است که در تراز ۵۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ هکتوپاسکال بترتيب روي ضلع شمالي فلات تبت، منطقه وسيعي از شرق تا غرب آسيا و ايران قرار گرفته است. بيشترين جهش خط پشته از نظر عرض جغرافيايي در سه تراز ۵۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ هکتوپاسکال از ماه ژوئن به ژوييه است که در امتداد برخي نصف النهارها حتي به ۱۰ درجه نيز مي رسد.