مقاله تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي شعاعي غيرفعال و فعال با توده سنگ در تونل ها و طراحي آنها بر مبناي روش کنترل همگرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۷۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي شعاعي غيرفعال و فعال با توده سنگ در تونل ها و طراحي آنها بر مبناي روش کنترل همگرايي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ دوزهاي تزريقي
مقاله منحني پاسخ زمين
مقاله تونل
مقاله کنترل همگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرنيا مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، بر اساس مفاهيم اندركنش سنگ- سيستم نگهداري و با فرض مدل رفتاري نرم شوندگي كرنش براي توده سنگ تحت معيار مقاومتي هوك- براون، مدل هاي تحليلي جديدي بر مبناي روش کنترل همگرايي براي تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي غيرفعال (غيركششي) و فعال (پيش تنيده) با توده سنگ ارايه مي شود. با استفاده از اين مدل ها، منحني پاسخ زمين براي توده سنگ مسلح همسان و همگن اطراف تونل دايروي كه تحت تنش هيدروستاتيك قرار دارد، رسم شده تا تاثير و كارآيي هر يك از اين سيستم ها در پايدار سازي و كنترل همگرايي تونل مشخص شود. مدل تحليلي فوق: تاثير تغيير فاصله بندي بولت ها از هم، افزايش سطح مقطع سنگ دوز و ميزان پيش تنيده کردن آن را در نحوه عملكرد سنگ دوزها و در رسم منحني پاسخ زمين در نظر مي گيرد. در انتها، به كمك مدل تحليلي فوق، مثالهايي حل شده و بررسي صحت و سقم نتايج با نرم افزار FLAC انجام مي گيرد.