مقاله تحليل اگزيستنسيال هيدگر در آينه فلسفه عملي ارسطو «خوانشي» نو از اخلاق نيكوماخوس ارسطو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در متافيزيك (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۴۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تحليل اگزيستنسيال هيدگر در آينه فلسفه عملي ارسطو «خوانشي» نو از اخلاق نيكوماخوس ارسطو
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل اگزيستنسيال
مقاله انحا نسبت آدمي در قبال موجودات
مقاله انحا وجود انسان
مقاله پراكسيس
مقاله پويسيس
مقاله تئوري
مقاله اخلاق نيكوماخوس
مقاله هستي و زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري احمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در صدد بيان اين موضوع است كه مهمترين مقومات فلسفه عملي ارسطو در تحليل اگزيستنسيال هيدگر صبغه هستي شناختي مي يابد. انحاء نسبت آدمي در قبال موجودات Verhaltenweisen آن گونه كه در كتاب ششم از اخلاق نيكوماخوس ارسطو مطرح شده، در خوانش نوين هستي و زمان هيدگر تبديل به انحا وجودي آدميSeinsweise  مي گردد. آنچه براي هيدگر بسيار اهميت دارد، احياي قوه انتولوژيك نهفته در تعينات سه گانه ارسطويي است كه در آن پراكسيس بر دو نحوه رفتاري كاشف از موجودات؛ يعني تئوري و پويسيس اولويت مي يابد.
هيدگر در بحث ارسطو از فضايل عقلاني، تعاريف و تعينات متناسبي را از زندگي انساني در آراي ارسطو كشف مي كند كه در فلسفه جديد و براي مثال، در فلسفه هوسرل شناخته نشده و موضوعيت نيافته اند. اگر تحليل اگزيستنسيال در پرتو تفسير پديدار شناختي ارسطو و بخصوص مطالب وي در اخلاق نيكوماخوس بازخواني گردد، شايد بتوانيم برنامه فلسفي هيدگر را بهتر بفهميم.