مقاله تحليل باران هاي كوتاه مدت در خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۶۶ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تحليل باران هاي كوتاه مدت در خراسان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگبار
مقاله IDF؛ نقاط فاقد آمار
مقاله خراسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارندگي يكي از عوامل هواشناسي است كه در پروژه هاي عمراني آبي مي تواند نقش مهمي را ايفا نمايد. در استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي تعداد ۳، ۲۷ و ۳ ايستگاه باران سنج ثبات به ترتيب با طول دوره آماري بيشتر از ۸ سال (مختوم به سال آبي ۸۲-۸۱) مد نظر قرار گرفت. تمامي رگبارهاي ثبت شده در اين ايستگاهها استخراج شد. كمترين و بيشترين تعداد رگبارها ۱۸۲ و ۵۲۵ به ترتيب مربوط به سنگان خواف و مشهد بود. با اين وجود وقايع متعددي از رگبارها ثبت نشده بود، ولي امكان استفاده از هيچ روش مطمئني براي ترميم چنين رگبارهايي وجود نداشت. از بين توابع توزيع احتمال متداول، توزيع گامبل، برازش بهتري با شدت هاي باران در كليه ايستگاهها داشت. با انتخاب باران ساعتي ۱۰ ساله (P60.10) به عنوان يك نقطه كليدي از منحني شدت – مدت – فراواني (IDF)، در پهنه وسيع جغرافيايي سه استان تحت مطالعه، نسبت هاي ثابتي بين رگبارها بدست آمد. با اين وجود هيچ رابطه معني داري براي برآورد P60.10 با استفاده از عوامل سهل الوصول بدست نيامد، لذا نقشه هم مقدار اين پارامتر ترسيم شد كه از روي آن بتوان آن را برآورد كرد. نشان داده شد كه ميزان اريبي در برآورد باران در هر تداوم و تناوب مورد نظر براي تمامي ايستگاههاي موجود ناچيز است.