مقاله تحليل برنامه درسي اجرا شده مقطع ابتدايي نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران از بعد تربيت شهروندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۶۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تحليل برنامه درسي اجرا شده مقطع ابتدايي نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران از بعد تربيت شهروندي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي
مقاله تربيت شهروندي
مقاله مقطع ابتدايي
مقاله شهروند مطلوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجلل چوبقلو محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله که برنامه درسي مقطع ابتدايي جمهوري اسلامي ايران از بعد تربيت شهروندي تحليل شده است و در اين راستا محقق ابتدا براي تعيين فاصله اهداف و محتواي برنامه درسي تربيت شهروندي فعلي مدارس ابتدايي با اهداف و محتواي علمي موجود در اين زمينه محتواي کتب درسي پايه هاي چهارم و پنجم دوره ابتدايي را بر مبناي ۲۷ مقوله مرتبط با تربيت شهروندي تحليل کرده است و سپس در خصوص چگونگي انجام فعاليتهاي ياددهي-يادگيري در راستاي ارتقا رفتار شهروندي دانش آموزان در کلاس درس توسط معلم به کمک چک ليستي که مفاد آن را ۴۵ مولفه در بر مي گرفت عملکرد معلمان مشاهده و کيفيت تدريس آنها ارزشيابي شد و نهايتا محقق از چگونگي طراحي و اجراي برنامه هاي مکمل مدارس که در کنار برنامه درسي رسمي مي تواند به ارتقا رفتارهاي شهروندي دانش آموزان کمک نمايد، از دانش آموزان درباره اين اقدامات نظر خواهي کرد. آنچه که از تجزيه و تحليل اين داده ها برآمد نشانگر اين بود که مقوله هاي تربيت شهروندي به صورت متعادل و متوازن در محتواي کتب درسي توزيع نشده و اين در حالي است که بايد به همه آنها به صورت مساوي توجه شود. فعاليتهاي ياددهي-يادگيري انجام شده توسط معلمان در ارتقا رفتارهاي شهروندي از حد متوسط پايين تر بوده و طراحي و اجراي برنامه هاي مکمل برنامه درسي تربيت شهروندي در مدارس ابتدايي در حد قابل قبول نمي باشد. بدين ترتيب در پاسخ به اين سوال که «آيا برنامه درسي فعلي مدارس ابتدايي در حيطه تربيت شهروندي از مطلوبيت کافي برخوردار است؟» که سوال اصلي اين مقاله بود، جوابش «نه» مي باشد و درستي اين ادعا را نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق، تاييد مي نمايد.