مقاله تحليل بسامدي هجا در اسامي زنان و مردان در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي زبان شناسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۸۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تحليل بسامدي هجا در اسامي زنان و مردان در ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساخت هجايي
مقاله اسامي
مقاله زبان و جنسيت
مقاله زبان فارسي
مقاله واج شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسامي اشخاص به عنوان عناصر زباني مورد توجه برخي از زبان شناساني که به مطالعه اسامي (کوچک) علاقمند هستند قرار دارد. اين زبان شناسان در صددند نشان دهند ساختار اسامي و همچنين بسامد اسامي بر اساس ساختارهاي متفاوت به چه صورت است. در اين پژوهش ساختار هجا و همچنين ترکيب ساخت هاي سه گانه و شکل گيري الگوهاي متفاوت با توجه به بسامد حضور آنها در اسامي زنان و مردان مورد مطالعه قرار گرفته است. به اين منظور در اين پژوهش از مجموعه اي از ۱۱۵۶۷ اسامي زنان و مردان ايراني، پس از حذف اسامي تکراري نهايتا ۷۴۰ اسم استخراج و مورد مطالعه قرار گرفته است.
اين پژوهش توزيع انواع هجا در اسامي زنان و مردان به تفکيک و تفاوت بسامد هر ساخت هجايي را در جامعه مورد مطالعه نشان مي دهد. اين پژوهش همچنين نشان مي دهد که اسامي زنان بيش از مردان به هجاي سبک ختم مي شوند. در خصوص الگوهاي هجايي به کار رفته در اسامي مورد مطالعه، اين پژوهش نشان مي دهد که الگوهايي که در آنها از هجاي سبک استفاده شده است در اسامي زنان بيشتر است. اين پژوهش همچنين نشان مي دهد که به لحاظ تعداد هجاي به کار گرفته شده، اسامي زنان و مردان رفتاري متفاوت دارند.