مقاله تحليل بقاي ۱۰ ساله پيوند کليه و تعيين عوامل موثر بر آن در بيماران پيوند شده از دهنده زنده در مرکز پيوند بيمارستان نمازي شيراز (۸۷-۱۳۷۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۸ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تحليل بقاي ۱۰ ساله پيوند کليه و تعيين عوامل موثر بر آن در بيماران پيوند شده از دهنده زنده در مرکز پيوند بيمارستان نمازي شيراز (۸۷-۱۳۷۸)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند کليه
مقاله ميزان بقاي پيوند
مقاله دهنده زنده
مقاله مدل مخاطره تناسبي کاکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرد عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيغمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي حشياني امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بهترين روش درمان جايگزين کليه در بين بيماران مبتلا به مرحله پيشرفته بيماري کليوي پيوند کليه مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان بقاي پيوند کليه و تعيين عوامل موثر بر آن در بين بيماران پيوند شده از دهنده زنده در مرکز پيوند بيمارستان نمازي شيراز انجام شده است.
روش: در اين مطالعه از نوع تحليل بقا، ميزان بقا در بين ۸۴۳ پيوند انجام شده از دهنده زنده در مرکز پيوند بيمارستان نمازي شيراز بررسي شد. براي محاسبه ميزان بقاي پيوند کليه، از روش کاپلان- ماير و براي بررسي وجود ارتباط بين منحني هاي بقا از آزمون لگاريتم رتبه اي استفاده شد. مدل سازي عوامل موثر در ميزان بقا نيز با استفاده از مدل رگرسيوني کاکس انجام شد.
يافته ها: ميانگين زمان پيگيري بيماران (± انحراف معيار) در اين مطالعه ۳۴٫۶±۵۳٫۱ ماه بود. با استفاده از روش کاپلان ماير، ميزان بقاي ۱، ۳، ۵، ۷ و ۱۰ ساله پيوند کليه به ترتيب ۹۸٫۳، ۹۶٫۴، ۹۲٫۵، ۹۰٫۸ و ۸۹٫۲ درصد به دست آمد. بر اساس نتايج حاصل از مدل رگرسيوني کاکس نيز مشخص شد که متغيرهاي سن دهنده و مقدار کراتنين زمان ترخيص از عوامل موثر در ميزان بقاي پيوند از دهنده زنده مي باشند.
نتيجه گيري: ميزان بقاي ۱۰ ساله پيوند کليه از دهنده زنده در اين مراکز، %۸۹٫۲ به دست آمد که در مقايسه با ميزان هاي گزارش شده از ساير مراکز بزرگ پيوند کليه رضايت بخش مي باشد.