مقاله تحليل بقا پيوند کليه و ارتباط آن با سن و جنس دهنده و گيرنده عضو بين بيماران پيوند شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۳۰۲ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: تحليل بقا پيوند کليه و ارتباط آن با سن و جنس دهنده و گيرنده عضو بين بيماران پيوند شده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرحله نهايي بيماري کليه
مقاله پيوند کليه
مقاله ميزان بقا تجمعي پيوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي حشياني امير
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرد عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحي حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پيوند کليه روش درماني مناسب و موثرترين استراتژي درماني براي بيماران مبتلا به مرحله نهايي نارسايي کليه مي باشد و زندگي مطلوب تر و کاهش خطر مرگ و مير را براي بيماران در مرحله نهايي نارسايي کليه به ارمغان مي آورد. هدف اين مطالعه تعين ميزان بقا تجمعي پيوند کليه و ارتباط ان با سن و جنس دهنده و گيرنده کليه، بين بيماران پيوند شده در مرکز پيوند بيمارستان نمازي شيراز از شروع سال ۱۳۷۸ تا پايان سال ۱۳۸۷ مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع مطالعات هم گروهي گذشته نگر مي باشد، که به بررسي ميزان بقا پيوند کليه و ارتباط آن با سن و جنس دهنده و گيرنده کليه، در بين ۱۳۵۶ پيوند انجام شده در مرکز پيوند بيمارستان نمازي شيراز بين سال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ مي پردازد. براي برآورد ميزان تجمعي بقا پيوند از روش Kaplan-Meier و براي بررسي اختلاف بين بقاي تجمعي زير گروه ها نيز از آزمون Log-Rank استفاده شده است.
يافته ها: ميانگين مدت زمان پيگيري بيماران ۳۳٫۳±۴۷٫۲۳ ماه بوده است، ميزان بقا تجمعي ۱۰ ساله پيوند کليه در بين بيماران پيوند شده با استفاده از روش کاپلان ماير برابر ۸۵٫۸ درصد (۹۵ درصد حدود اطمينان=۸۵٫۷۸-۸۵٫۸۱) برآورد شده است، و سن دهنده و گيرنده کليه ارتباط معني داري با ميزان بقا پيوند نشان دادند.
نتيجه گيري: پيوند کليه يکي از استراتژي هاي درماني مهم در بيماران مرحله نهايي کليه مي باشد و دقت در انتخاب يک دهنده مناسب مي تواند باعث افزايش ميزان بقا تجمعي پيوند شود. بر اساس نتايج اين مطالعه مشخص شد که، جنسيت دهنده و گيرنده کليه ارتباط معني داري با ميزان بقا ندارند در حالي که سن دهنده و گيرنده کليه از فاکتور هاي موثر در ميزان بقا مي باشد.