مقاله تحليل بنيادهاي پايدار همگرايي و متغيرهاي اعتباري تهديد قومي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تحليل بنيادهاي پايدار همگرايي و متغيرهاي اعتباري تهديد قومي در ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقوام
مقاله همگرايي
مقاله تهديد
مقاله هويت ملي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي برزين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعدد گروه هاي قومي داراي گرايش سياسي در جوامع معاصر، به علت تفاوت هاي ماهيتي با نظام هاي سياسي حاکم، منشا بالقوه اي براي تضعيف وفاق و تهديدي براي انسجام ملي کشورها به شمار مي آيد. وجود فرضيه قوميت و به تبع آن تصور تضعيف امنيت ملي، به فرضيه اي تعميم پذير در تحليل مناسبات قوميت و حاکميت سياسي تبديل شده است، اما نمي توان اين فرضيه را به تمامي کشورها که داراي اقوام متعدد هستند، تعميم داد. هدف پژوهش حاضر آن است که نشان دهد آيا وجود فرضيه قوميت و واگرايي با شرايط قومي ايران مطابقت دارد. داده هاي به کارگرفته شده براي تحليل فرضيه فوق، شامل عناصر پايدار همگرايي قومي (سرزمين بنيادهاي جغرافيايي و پايداري سرزمين، حاکميت و ساختار سياسي، تداوم تاريخي، و بنيادهاي فرهنگي) و منابع اعتباري تهديد قومي (دولت مدرن، محروميت نسبي، نخبگان قومي و غيرقومي، تهديدات منطقه اي، و فرامنطقه اي) است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تعدد قومي در ايران، نه تنها تضعيف کننده امنيت ملي نبوده، بلکه با تکيه بر عناصر پايدار همگرايي قومي، قوام بخش و تداوم دهنده هويت کشور ايران بوده است و گروه هاي قومي با تکيه بر تاريخ طولاني و استقرار در فضاي ايران، جزيي از هويت و شاکله ايران به شمار مي آيند. لذا تهديدات مطرح شده در خصوص گروه هاي قومي، ريشه اي و اصولي نبوده اند و بيشتر از تحولات و چالش هاي جديد به شمار مي آيند، که با مديريت مناسب و صحيح مي توان اين تهديدات را برطرف ساخت. نوشتار حاضر با رويکردي توصيفي ـ تحليلي، با اين فرض که بنيادهاي پايدار در همگرايي و هويت بخشي به منظور تقويت کشور با حضور اقوام (در ساختار سنتي در قالب ايلات و قبايل و در ساختار جديد در قالب گروه هاي قومي) شکل گرفته اند، سعي در کالبد شکافي نقش اقوام در ساختار سياسي ايران دارد.