مقاله تحليل بيزي سلسله مراتبي مدل هاي شفايافتگي با شكنندگي همبسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله علوم آماري از صفحه ۷۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تحليل بيزي سلسله مراتبي مدل هاي شفايافتگي با شكنندگي همبسته
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل بقا
مقاله مدل شفا يافتگي
مقاله شکنندگي همبسته
مقاله نمايي تکه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده كيوي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خيري سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحليل داده هاي بقا، هنگامي كه نسبتي از افراد شفايافته هستند و زمان هاي رخداد پيشامد با يكديگر همبسته مي باشند، از مدل شكنندگي شفايافتگي استفاده مي شود. در اين مقاله هدف تحليل دو نوع شكنندگي همبسته از ديدگاه بيزي در مدل شفايافتگي ناآميخته براي مجزا كردن اثرات تصادفي اختصاصي و مشترك موجود بين آزمودني ها مي باشد، اين مدل ها عبارتند از: (۱) مدل شكنندگي همبسته شفايافتگي (۲) مدل شكنندگي همبسته شفايافتگي با زمان پيشرفت. در اين مدل ها تابع درستنمايي را براساس تابع نمايي تكه اي فرمول بندي نموده و پارامترهاي آنها را با رهيافت بيز سلسله مراتبي برآورد مي كنيم. از آنجايي كه توزيع هاي پسيني داراي فرم بسته نمي باشند، برآورد مشخصات توزيع هاي پسيني با بكارگيري روش هاي مونت كارلوي زنجير ماركوفي به دست مي آيند. براي مقايسه مدل شكنندگي همبسته كاكس را بكار مي بريم. براساس معيار اطلاع كيبش مدل هاي شکنندگي همبسته شفا يافتگي به مدل شکنندگي همبسته کاکس برتري دارند. در انتها داده هاي پيوند قرينه دو طرفه مورد تحليل قرار مي گيرد.