مقاله تحليل بيزي مقادير كرانگين با استفاده از اسپلاين در مدل آميخته تعميم يافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم آماري از صفحه ۹۵ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تحليل بيزي مقادير كرانگين با استفاده از اسپلاين در مدل آميخته تعميم يافته
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقادير كرانگين
مقاله توزيع مقدار كرانگين تعميم يافته
مقاله اسپلاين همواري
مقاله رهيافت بيزي
مقاله مينيماهاي بلوكي
مقاله داده هاي ازن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: گل علي زاده موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل بندي پاسخ هاي كرانگين در حضور اثرات غيرخطي، زماني، فضايي و متقابل مي تواند با مدل آميخته صورت پذيرد. به علاوه اسپلاين همواري در مدل آميخته و رهيافت بيزي تواما چارچوب مناسبي را براي استنباط مقادير كرانگين فراهم مي كنند. در اين مقاله به كارگيري اسپلاين همواري براي اثر غيرخطي متغير تبييني در قالب يك مدل آميخته تعميم يافته بيان و براي تحليل مقادير كرانگين به كار مي رود. براي اين منظور فرض مي شود كه پاسخ هاي كرانگيني مشروط بر تحقق هايي از متغير تبييني و اثر تصادفي مستقل و داراي توزيع مقدار كرانگين تعميم يافته باشند، سپس پارامتر مكان توزيع به صورت تابع اي هموار از متغير تبييني با استفاده از تكنيك هاي مونت كارلوي زنجير ماركوفي در رهيافت بيزي برآورد مي شود. در پايان مدل ارايه شده براي مدل بندي كرانگين داده هاي ازن به كار مي رود.