مقاله تحليل تاثير رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز بر پذيرش مبارزه بيولوژيك از سوي شاليكاران شهرستان ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تحليل تاثير رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز بر پذيرش مبارزه بيولوژيك از سوي شاليكاران شهرستان ساري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرسه مزرعه كشاورز
مقاله پذيرش مبارزه بيولوژيك
مقاله شاليكار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دين پناه غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدوحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي تاثير رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز بر پذيرش مبارزه بيولوژيك در شهرستان ساري بوده است. اين تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي و علي- مقايسه اي بود. شاليكاران شهرستان ساري به عنوان جامعه آماري اين تحقيق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گيري تصادفي ۷۲ شاليكار شركت كننده در مدرسه مزرعه كشاروز و ۳۴۶ شاليكار كه در مدرسه مزرعه كشاورز شركت نكرده اند، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روايي ابزار پژوهش از طريق اعضاي هيات علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه تربيت مدرس و متخصصان و كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران به دست آمد. آزمون مقدماتي و اعتبار پرسشنامه از طربق تكميل ۳۰ پرسش نامه به وسيله شاليكاران در يكي از شهرستانهاي خارج از نمونه آماري به عمل آمد و ضريب اطمينان آلفاي كرونباخ ۰٫۸۲ محاسبه گرديد. نتايج نشان مي دهد ۶۳٫۹ درصد از شاليكاراني كه در مدرسه مزرعه كشاورز شركت كرده اند، پذيرش زياد و بسيار زياد و تنها ۱۳٫۳ درصد از شاليكاراني كه در مدرسه مزرعه كشاورز شركت نكرده اند، پذيرش زياد داشته اند. نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام نشان داد كه متغيرهاي دانش مبارزه بيولوژيك، مزيت نسبي، سطح مكانيزاسيون، سابقه كشت برنج، مشاركت اجتماعي، تعداد تماس با مروج، استفاده از منابع اطلاع رساني و ارتباط جمعي ۷۵٫۹ درصد از تغييرات پذيرش مبارزه بيولوژيك را در شاليكاران شركت كننده در مدرسه مزرعه كشاورز را تبيين مي كنند و متغير دانش مبارزه بيولوژيك به تنهايي ۸۳٫۱ درصد از تغييرات پذيرش مبارزه بيولوژيك را در شاليكاراني كه در مدرسه مزرعه كشاورز شركت نكرده اند را تبيين مي كند.