مقاله تحليل تخريب سيماي سرزمين حوزه آبخيز نكا با استفاده از متريك هاي اكولوژي سيماي سرزمين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: تحليل تخريب سيماي سرزمين حوزه آبخيز نكا با استفاده از متريك هاي اكولوژي سيماي سرزمين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير پوشش/ كاربري سرزمين
مقاله متريك هاي اكولوژي سيماي سرزمين
مقاله حوزه آبخيز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي اميري شيما
جناب آقای / سرکار خانم: آذري دهكردي فرود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صوف باف سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير پوشش/ كاربري سرزمين ناشي از فعاليت انسان به دليل عدم توجه به محدوديت هاي محيط زيستي بر سيماي محيط بسيار تاثيرگذار بوده و روند در حال توسعه تغيير كاربري در نتيجه فعال و انفعالات پيچيده فاكتورهاي ساختاري و عملكردي، اثرات محيط زيستي شديدي بر اكوسيستم هاي طبيعي داشته است. بنابراين با توجه به آثار منفي ناشي از استفاده نامناسب از سرزمين و تغيير كاربري اراضي، آگاهي و شناخت روند تغييرپذيري، در ارزيابي آثار محيط زيستي ناشي از توسعه به منظور طرح ريزي و مديريت پايدار سرزمين ضروري است. اين مطالعه به منظور بررسي روند تغييرات سيماي سرزمين در حوزه آبخيز نكا انجام شد. به منظور تهيه نقشه هاي پوشش سرزمين و تحليل تغييرات، به ترتيب از تصاوير ماهواره اي لندست ۴، ۲ و ۷ سنجنده هاي (۱۹۷۲) MSS، (۱۹۹۲) TM و (۲۰۰۱) ETM+ و متريك هاي مساحت طبقه شاخص بزرگترين لكه، تعداد و ميانگين اندازه لكه استفاده شد. تجزيه و تحليل متريك هاي سيماي سرزمين بيانگر جايگزيني گسترده زمين هاي جنگلي و كشاورزي در منطقه با پوشش مرتعي بوده است. نتايج بدست آمده همچنين نشان داد، كه افزايش تعداد لكه ها و كاهش ميانگين مساحت دو شاخص مهم تجزيه بوده و روند تخريب و تجزيه سيماي سرزمين به صورت افزايشي بوده است. نتايج بدست آمده بيانگر لزوم توجه به وضعيت كاربري و پوشش سرزمين در منطقه، به منظور بهره برداري مناسب و منطقي از منابع طبيعي و كاهش تخريب منابع است.