مقاله تحليل تراز برخورد معادله بنجامين- بونا- ماهوني- برگرز در (۱+۱) بعد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تحليل تراز برخورد معادله بنجامين- بونا- ماهوني- برگرز در (۱+۱) بعد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراز برخورد
مقاله معادله بنجامين- بوناـ ماهوني- برگرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي اميرعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين مقاله علاقمنديم ميانگين فركانس هاي با شيب مثبت v+a كه از برخورد ميدان سرعت ux-ux=a در معادله بنجامين- بونا- ماهوني- برگرز  (BBM – B)در يك سيال متلاطم به وجود مي آيد را مورد بررسي قرار دهيم. تحليل تراز برخورد را قبل از ايجاد شوك در ميدان سرعت بررسي كرده ايم. در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه اندازه گيري كميتv+a  اندازه گيري مناسبي براي افت و خيز ميدان هاي سرعت در تلاطم (BBM – B) مي باشد.
هدف: با استفاده از روش فرايندهاي تصادفي ميانگين فركانس هاي با شيب مثبت در معادله بنجامين– بونا– ماهوني– برگرز را در (۱+۱) بعد به دست مي آوريم.
روش بررسي: در معادله بنجامين– بونا– ماهوني– برگرز در حضور نيروي تصادفي تعداد شيب هاي مثبت قطع شده ميدان سرعت u(x,t) را با صحفه ux-ux=a به دست مي آوريم.
نتايج: با استفاده از روش فرايندهاي تصادفي توانستيم تعداد ميانگين كل شيب هاي مثبت سرعت يك سيال متلاطم درتراز برخورد را با استفاده از معادله BM-B در (۱+۱) بعد به صورت مقياسي به دست آوريم.
نتيجه گيري: ما در اين مقاله توانستيم تراز برخورد معادله BBM – B را در ۱+۱ بعد در حضور نيروي گاوسي كه در زمان سفيد و به صورت گاوسي با مكان همبسته مي باشد مورد بررسي قرار دهيم. همچنين توانستيم فركانس ميانگين شيب هاي مثبت از برخورد (v+a) را محاسبه كنيم. نمايش انتگرالي v+a نشان مي دهد كه براي معادله BBM – B درحد پاشندگي صفر و قبل از تشكيل تكينگي سرعت سيال تابعي از v+a و به صورت گاوسي مي باشد. با محاسبه كميت v+a كه معرف تعداد ميانگين كل شيب هاي مثبت سرعت تراز برخورد را قبل از تشكيل تكينگي به صورت مقياسي بر حسب زمان به صورت t1/2 مي باشد.