مقاله تحليل تسري نوسانات قيمت مسکن بين مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از الگوي خود رگرسيون فضايي تلفيقي (SAR Panel) و الگوي تصحيح خطاي برداري (VECM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تحليل تسري نوسانات قيمت مسکن بين مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از الگوي خود رگرسيون فضايي تلفيقي (SAR Panel) و الگوي تصحيح خطاي برداري (VECM)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازارهاي منطقه اي مسکن
مقاله اثر موجي
مقاله مدل خود رگرسيون فضايي تابلويي
مقاله مدل تصحيح خطاي برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متوسلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: دروديان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات بين المللي محدودي در خصوص بررسي ارتباطات دروني قيمتها در بازار هاي مسکن و انتقال نوسانات قيمت از يک (چند) ناحيه پيشرو به ساير مناطق (اثر موجي) انجام گرفته که غالب آنها مويد وجود ارتباط قوي بين قيمتهاي مسکن در مناطق مختلف متعلق به يک محدوده جغرافيايي مي باشد.
دلايل توجيه کننده چنين رابطه اي، شامل تفاوتهاي ساختاري بين مناطق مختلف بويژه در کيفيت و زمان بندي واکنش به شوکهاي اقتصادي، وابستگي هاي اقتصادي موجود بين مناطق، امکان انتقال و جايگزيني تقاضاي مسکن بين مناطق و عوامل اطلاعاتي مي باشد.
مطالعه حاضر با بهره گيري از داده هاي فصلي قيمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران طي سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵ در پي تحليل اين روابط در تهران و کشف الگوي احتمالي تسري قيمتها بين مناطق و جزييات مربوط به آن است.
فرضيه مدل به وجود رابطه قوي قيمتي بين مناطق مجاور نسبت به مناطق دور دست و همچنين احتمال پيشگامي و پيشراني قيمت در مناطق شمالي شهر و تاثير با وقفه آن بر قيمت ساير مناطق اشاره دارد.
نتايج تخمين مدل خود رگرسيون فضايي مويد وجود ارتباطات فضايي (منطقه اي) بين قيمتهاي مسکن و تاثيرپذيري مناطق از يکديگر به هنگام بروز نوسانات قيمت مي باشد. نقش دو متغير اقتصادي، شامل حجم حقيقي نقدينگي و شاخص حقيقي بورس نيز بر قيمتهاي مسکن قابل توجه و معني دار ديده مي شود. نتايج حاصل از مدل تصحيح خطاي برداري نيز با تاييد وجود رابطه قوي قيمتي بين مناطق همسايه بويژه در شمال شهر، بر نقش متمايز دو منطقه يک و بويژه دو در تاثير بر قيمتهاي ديگر مناطق (به ترتيب مناطق شمالي و مرکزي) تاکيد نمود.