مقاله تحليل تطبيقي بازتاب فرهنگ عربي در شعر مسعود سعد سلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در لسان مبين از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل تطبيقي بازتاب فرهنگ عربي در شعر مسعود سعد سلمان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسعود سعد سلمان
مقاله شعر عربي و فارسي
مقاله ادبيات تطبيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيني وند تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسعود سعد سلمان يکي از شاعران پرآوازه ادب پارسي در نيمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجري مي باشد. همسويي اين شاعر امير زاده و بداقبال با شاعران بزرگ عرب، تصويري گويا و روشن از پيوندهاي ادب تازي و پارسي در آن روزگاران و نيز نشان دانش ادبي و توانمندي گسترده اين شاعر برجسته به شمار مي آيد. جلوه هاي تاثيرپذيري مسعود از فرهنگ و ادب عربي در دو بعد قابل بررسي است:نخست، مضمون ها و ساختارهايي که مسعود در آنها به يقين از فرهنگ و ادب عربي بهره گرفته و از ايشان تقليد نموده است. دوم، آن گروه از مضمون هايي که از فرهنگ پربار ايراني و استعداد و نوآوري شاعر حکايت مي کند و در باب تجربه شعري و توارد خاطر، قابل بررسي و تحليل است.
محورهاي اساسي اين پژوهش که در چارچوب ادبيات تطبيقي (مکتب فرانسه) نگاشته شده است، عبارتند از:
الف) پيشگفتاري درباره آشنايي مسعود با فرهنگ و ادب عربي و فارسي.
ب) بررسي و تحليل نمونه هايي از همسويي وي با شاعران بزرگ عرب.