مقاله تحليل تغييرات قيمتي گوشت مرغ با كاربرد الگوي ARDL: مطالعه موردي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۹۵ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: تحليل تغييرات قيمتي گوشت مرغ با كاربرد الگوي ARDL: مطالعه موردي استان تهران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان تهران
مقاله قيمت گوشت مرغ
مقاله رفتار قيمتي
مقاله ارتباط بلندمدت قيمتها
مقاله الگوي خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي
مقاله الگوي تصحيح خطا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آماده حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انواع گوشت و از جمله گوشت مرغ در سبد غذايي خانوارهاي ايراني از اهميت ويژه اي برخوردار است. از زماني كه قيمت گوشت قرمز افزايش پيدا كرده، اهميت گوشت مرغ در سبد مصرفي خانوارها افزايش يافته است. در سالهاي اخير با آزادسازي بازار اين محصول تعادلي نسبي در توليد و مصرف اين محصول برقرار شده است. مشكل بسيار مهم اما در بازار اين محصول نوسانات شديد قيمتي است كه در بين سالها و در طول ماههاي سال به چشم مي خورد. در اين مقاله با استفاده از الگوي ARDL و بر اساس الگوي تصحيح خطا به بررسي ساختار تغييرات قيمتي اين محصول و ارتباط بلندمدت قيمتهاي عمده فروشي و خرده فروشي آن پرداخته شده است. نتايج حاصل نشان داد، قيمت خرده فروشي به تغييرات قيمت عمده فروشي واكنش قابل توجهي هم در زمان افزايش و هم در زمان كاهش قيمت نشان مي دهد. مقدار اين واكنش ۱٫۱۵ برآورد شد. بين ميزان اين واكنش در دو حالت افزايش و كاهش قيمت، تفاوت معني داري وجود ندارد. بر اساس نتايج حاصل، عامل اصلي نوسانات قيمت گوشت مرغ را بايد در بازارهای عمده فروشي جستجو نمود و در سياستهاي موردنظر در زمينه كاهش نوسانات قيمتي، كاركرد اين بازارها را بيشتر مدنظر قرار داد. علاوه بر اين، ارتباط بلندمدت بين اين دو قيمت بيشتر بعد از آزادسازي بازار گوشت مرغ برقرار شده و قبل از آن اين ارتباط ضعيف بوده است.