مقاله تحليل تيپ هاي هواي زابل و ارتباط آنها با الگوهاي گردشي تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۶۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تحليل تيپ هاي هواي زابل و ارتباط آنها با الگوهاي گردشي تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ هوا
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله الگوي گردشي
مقاله اقليم شناسي همديد
مقاله زابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حلبيان اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجويي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور تحليل تيپ هاي هواي زابل ۷ متغير از اول فروردين ماه ۱۳۵۸ تا بيست و نهم اسفندماه ۱۳۸۲ در ايستگاه سينوپتيک زابل بررسي گرديد. انجام تحليل خوشه اي بر روي آرايه داده هاي استاندارد شده (Stnd9088:18) و ادغام روزها بر اساس روش “وارد نشان داد؛ زابل داراي ۶ تيپ هوا مي باشد که عبارتند از: ۱ تيپ معتدل ۲ تيپ بارشي ۳ تيپ بسيار گرم و خشک ۴ تيپ گرم، خشک و بادي ۵ تيپ سرد و بادي و ۶ تيپ بادي. بر اساس يافته هاي اين پژوهش تيپ هواي سرد و بادي و تيپ بادي فراوان ترين و بادوام ترين، تيپ بارشي، کم بسامدترين و تيپ بسيار گرم و خشک،کم دوام ترين تيپ هاي هواي زابل هستند. در ادامه براي هر تيپ يک روز به عنوان روز نماينده انتخاب گرديد. فراواني ماهانه و سالانه هر کدام از تيپ ها نيز محاسبه و مشخص گرديد که فراواني سالانه تيپ ها در سه دهه گذشته تغيير کرده است. در پايان به بررسي ارتباط اين تيپ ها با الگوهاي گردشي تراز مياني جو پرداخته شد و آشکار گرديد که رخداد هر کدام از تيپ ها متاثر از الگوهاي گردشي خاصي است. تحليل همديد ارتباط تيپ هاي هواي زابل با الگوهاي گردشي تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال نشان داد که تيپ بادي (تيپ ۶) به عنوان گرمترين تيپ غالبا متاثر از الگوهاي گردشي ۱۴، ۱۵ و ۱۷ و تيپ هاي سرد و بادي (تيپ ۵) و بارشي (تيپ ۲) عمدتا متاثر از الگوي گردشي ۱، ۲ و ۱۶ مي باشند.